หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล   |  ติดต่อสอบถาม |  ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
05.07.2566 ช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
05.07.2566 อัตราขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
03.07.2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2563
03.07.2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
14.03.2566 แจ้งกำหนดรอบระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
08.07.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2563
05.07.2565 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากร สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
24.06.2565 อัตราการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป
16.06.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
24.08.2564 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
25.02.2564 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
29.10.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2563
17.03.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
07.02.2563 ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2563
30.01.2563 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

ข่าวรับสมัครงาน
08.08.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
07.08.2566 ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
04.08.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2566 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
10.07.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครังที่ 2/2566 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี
06.07.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
22.06.2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
20.06.2566 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
19.06.2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พัทยา
09.06.2566 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2-2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02.06.2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 

แบบฟอร์มสมัครงาน
  ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
  ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่