หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล   |  ติดต่อสอบถาม |  ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
08.07.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2563
05.07.2565 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากร สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
24.06.2565 อัตราการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป
16.06.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
24.08.2564 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
25.02.2564 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
29.10.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2563
17.03.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
07.02.2563 ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2563
30.01.2563 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
30.09.2562 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2553
22.05.2562 หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เม.ย.62, 1 ต.ค.62 และเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ต.ค.62
19.04.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีส่งผลสอบล่าช้า
28.12.2561 ประกาศ มธ. เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561
01.11.2561 หลักเกณฑ์และอัตราการรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561

 

ข่าวรับสมัครงาน
04.08.2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
02.08.2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
01.08.2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
22.07.2565 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
22.07.2565 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒๕๖๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
01.07.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
01.07.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่้อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
01.07.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565
26.04.2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
11.03.2565 ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 

แบบฟอร์มสมัครงาน
  ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
  ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่