หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล   |  ติดต่อสอบถาม |  ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
20.08.2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2562 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติงานศูนย์รังสิต)
22.05.2562 หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เม.ย.62, 1 ต.ค.62 และเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ต.ค.62
19.04.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีส่งผลสอบล่าช้า
28.12.2561 ประกาศ มธ. เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561
01.11.2561 หลักเกณฑ์และอัตราการรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561
24.04.2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
30.01.2561 พจนานุกรม สมรรถนะร่วม มธ.
11.01.2561 ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
11.01.2561 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6-10
11.01.2561 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ
11.01.2561 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
26.07.2560 แก้ไขหลักเกณฑ์กลางในการเลื่อนค่าจ้างประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบการประเมินเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
06.10.2559 ประกาศ มธ.เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
24.08.2559 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานสำหรับพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อขยายเพดานค่าจ้างที่กำลังจะเต็มขั้นและเต็มขั้นในระดับตำแหน่งต่างๆ พ.ศ.2559
09.06.2559 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น (กำหนดให้ใช้สำหรับพนักงานเงินรายได้ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

 

ข่าวรับสมัครงาน
20.08.2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2562 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติงานศูนย์รังสิต)
20.08.2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2562 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ (ปฏิบัติงานศูนย์รังสิต)
11.07.2562 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สังกัดภาควิชาไฟฟ้าฯ)

 

แบบฟอร์มสมัครงาน
  ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
  ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่