หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
แบบฟอร์ม
29.03.2564 พ.005.63 แบบรายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
02.02.2564 พ.003.63 แบบรายงานขอความเห็นชอบ ว.119
02.02.2564 พ.004.63 แบบรายงานขอความเห็นชอบกรณีดำเนินการไปก่อนแล้ว
26.10.2563 พ.011/63 แบบขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
02.08.2563 พ.006/63 แบบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดทำราคากลาง (งานก่อสร้าง)
30.01.2563 พ.016.63 แบบคำขอโอนย้ายครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานฯ
24.01.2563 พ.015.63 การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
11.11.2562 พ.014.63 ตัวอย่างหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
08.11.2562 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
08.11.2562 แบบ บก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
08.11.2562 แบบ บก.02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
08.11.2562 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
08.11.2562 BOQ. แบบแสดราคาและปริมาณ (งานก่อสร้าง)
08.11.2562 พ.009.63แบบคำขอลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ สำหรับงานวิจัย
08.11.2562 พ.009.63 แผนผังขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนพัสดุ สำหรับงานวิจัย
08.11.2562 พ.013.63 การกำหนดตัวถ่วงคอมพิวเตอร์
08.11.2562 พ.012.63 แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อหรือจ้าง
08.11.2562 พ.010.63 รายงานผลการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาค
08.11.2562 พ.008.63 แบบฟอร์มใบนำพัสดุออกนอกพื้นที่
08.11.2562 พ.007.63 แบบรายงานผลการควบคุมงานประจำวัน
08.11.2562 พ.002.63 แบบขออนุมัติจ้าง (งานก่อสร้าง)
08.11.2562 พ.001.63 แบบขออนุมัติซื้อหรือจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)