หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
กฎ ระเบียบ
กระทรวง / กรม
22.02.2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
22.02.2561 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
22.02.2561 กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ประกาศ
กระทรวง / กรม
24.09.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องทดสอบ Strong Floor จำนวน 1 งาน
27.08.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Structural Loading System 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.07.2563 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการ "บัตรแจ้งการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง"
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 138 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15.08.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการซอฟท์แวร์ภาควิชาฯ จำนวน 1 งาน
11.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06.07.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31.05.2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7)
26.05.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.05.2565 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18.05.2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
12.05.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ แบบพับได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.03.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจ ATK จำนวน 3,000 ชุด
 

หนังสือเวียน
กระทรวง / กรม
02.05.2561 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
09.04.2561 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28.01.2563 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
22.01.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายการไหลของอนุภาคสำหรับเครื่องวัดความเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี e-bidding
09.04.2561 บันทึกข้อความ งานพัสดุ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน ที่ ศธ 0516.22/- ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561