หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
กฎ ระเบียบ
กระทรวง / กรม
22.02.2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
22.02.2561 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
22.02.2561 กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
22.02.2561 กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ประกาศ
กระทรวง / กรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสาธิตปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่รอบสมัครรับนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่รอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโหลดตัวต้านทาน 3.3 kW 1 ชุด
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16.10.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม Siemens NX 35 license โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
 

หนังสือเวียน
กระทรวง / กรม
02.05.2561 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
09.04.2561 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28.01.2563 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
22.01.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายการไหลของอนุภาคสำหรับเครื่องวัดความเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี e-bidding
09.04.2561 บันทึกข้อความ งานพัสดุ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน ที่ ศธ 0516.22/- ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561