หน้าแรก   |   บุคลากร   |   กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน   |   แบบฟอร์ม   |   คู่มือปฏิบัติงาน   |   ติดต่อเรา   |   ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
25.04.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559
25.04.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559
25.04.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัยพ.ศ.2559
25.04.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
24.06.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

 

แจ้งการจ่ายเช็ค
บริษัท / ร้านค้า / บุคคล รายละเอียด Invoice จำนวนเงิน (บาท) วันที่ประกาศ