หน้าแรก   |   บุคลากร   |   กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน   |   แบบฟอร์ม   |   คู่มือปฏิบัติงาน   |   ติดต่อเรา   |   ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
04.10.2564 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การนำส่งเงิน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
22.06.2563 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
19.02.2563 แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์
28.11.2562 หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย การส่งเอกสารและการใช้แบบฟอร์ม งานพัสดุและการเงิน
28.11.2562 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
03.07.2562 แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
03.07.2562 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
25.02.2562 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม พ.ศ.2562
03.01.2562 ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ
01.11.2561 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์และสถานที่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
19.10.2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เงินอุดหนุนโครงงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์
05.03.2561 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2561(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1)
20.02.2561 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว.22)
05.01.2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
24.06.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 

แจ้งการจ่ายเช็ค
บริษัท / ร้านค้า / บุคคล รายละเอียด Invoice จำนวนเงิน (บาท) วันที่ประกาศ