หน้าแรก   |   บุคลากร   |   กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน   |   แบบฟอร์ม   |   คู่มือปฏิบัติงาน   |   ติดต่อเรา   |   ประกาศข่าว
 
แจ้งเพื่อทราบ
งานการเงิน จะจ่ายเช็คและเงินสด ให้กับรายชื่อด้านล่าง
ในวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เท่านั้น
ณ งานการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
ข้อมูลแจ้งจ่ายเช็ค
บริษัท / ร้านค้า / ผู้รับ
รายละเอียด
Invoice เลขที่-เล่มที่
จำนวนเงิน 0.00
ประเภทที่จ่าย
เอกสารประกอบ
หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ
ค่าอากร 10 บาท
รายละเอียดใบเสร็จ :
ค่าธรรมเนียมการออกเช็ค 15 บาท
อื่นๆ :
ติดต่อรับได้ที่
วันที่ประกาศ