หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  ขอไปราชการ  |    ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
19.11.2558 ประกาศมธ. เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
19.11.2558 การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6-10
19.11.2558 ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้ง ผศ. และ รศ. พิเศษ แห่งมธ.