หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  ขอไปราชการ  |    ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
pmonchai@engr.tu.ac.th

   
  นางศิริมา ศังขรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3241
ksirima@engr.tu.ac.th
   
  นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ
บุคลากร
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3241
sukontha@engr.tu.ac.th
   
  นางสุณี นาครู
พนักงานธุรการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3240
nsunee@engr.tu.ac.th