หน้าหลัก โครงการ แจ้งการชำระเงิน สถานที่จัดงาน/ติดต่อ ที่พัก/การเดินทาง   เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม รับสมัครถึง จำนวน
ผู้ลงทะเบียน
สมัครอบรม
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ 21 - 23 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 1 ยกเลิกจัดอบรมแล้ว
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 28 - 30 พ.ค. 61 25 พ.ค. 61 9 จัดอบรมแล้ว
การบริหารจัดการงานบัญชีการเงินด้วย MS-Excel 7 – 8 มิ.ย. 61 5 มิ.ย. 61 10 จัดอบรมแล้ว
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย WordPress 11 – 13 มิ.ย. 61 9 มิ.ย. 61 6 ยกเลิก
การบริหารจัดการงานฐานข้อมูลด้วย MS-Access 18 – 20 มิ.ย. 61 16 มิ.ย. 61 6 จัดอบรมแล้ว
การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 – 27 มิ.ย. 61 23 มิ.ย. 61 1 ยกเลิก
การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นด้วย PHP & MySQL 2 – 5 ก.ค. 61 30 มิ.ย. 61 8 จัดอบรมแล้ว
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพด้วย Google Apps 9 – 10 ก.ค. 61 7 ก.ค. 61 9 จัดอบรมแล้ว
การบริหารจัดการงานบุคคลด้วย MS-Excel 12 – 13 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 - ยกเลิก
การพัฒนาเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย Laravel  PHP Framework 16 – 19 ก.ค. 61 14 ก.ค. 61 1 ยกเลิก
การพัฒนาเว็บไซต์ PHP ด้วยเทคนิคและฟังก์ชั่นระดับสูง 23 – 26 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 5 ยกเลิก
หากมีผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ถึงจำนวน 10 ท่าน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมในหัวข้อดังกล่าว