หน้าหลัก โครงการ แจ้งการชำระเงิน สถานที่จัดงาน/ติดต่อ ที่พัก/การเดินทาง   เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม รับสมัครถึง จำนวน
ผู้ลงทะเบียน
สมัครอบรม
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 3 – 4 มิ.ย. 62 31 พ.ค. 62 2 -
การถ่ายภาพอย่างมืออาชีพด้วยกล้องมือถือ 5 มิ.ย. 62 2 มิ.ย. 62 1 -
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพด้วย G Suite จาก Google 6 – 7 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 62 5 -
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย WordPress 10 – 11 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 2 -
การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในงานบริหารบุคคลและการเงิน 12  – 14 มิ.ย. 62 9 มิ.ย. 62 1 -
การสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 17 – 19 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62 4 -
Introduction to Data Analytics and Big Data 24 – 26 มิ.ย. 62 21 มิ.ย. 62 14 -
การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ  27 – 28 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 11 -
การสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย PHP & MySQL เบื้องต้น 1 – 4 ก.ค. 62 30 มิ.ย. 62 3 -
การสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย Laravel Framework 8 – 11 ก.ค. 62 5 ก.ค. 62 3 -
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บภาษา PHP ด้วยเทคนิคและฟังก์ชันระดับสูง 22 – 25 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 2 -
หากมีผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ถึงจำนวน 10 ท่าน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมในหัวข้อดังกล่าว