ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม รับสมัครถึง สมัครอบรม
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
การบริหารจัดการงานบัญชีการเงินด้วย MS-Excel
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย WordPress
การบริหารจัดการงานฐานข้อมูลด้วย MS-Access
การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic
การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นด้วย PHP & MySQL
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพด้วย Google Apps
การบริหารจัดการงานบุคคลด้วย MS-Excel
การพัฒนาเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย Laravel PHP Framework
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิคและฟังก์ชั่นระดับสูงด้วย PHP
หากมีผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ถึงจำนวน 10 ท่าน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมในหัวข้อดังกล่าว