หน้าแรก   |   บุคลากร   |   กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน   |   แบบฟอร์ม   |   คู่มือปฏิบัติงาน   |   ติดต่อเรา   |   ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
21.09.2566 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.09.2566 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการ และอัตราขั้นต่ำและขั้นสูง ของการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของส่วนงาน พ.ศ.2566
21.09.2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.2564
19.10.2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เงินอุดหนุนโครงงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์