ข่าวประชาสัมพันธ์

📌   ขอให้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563]
📌   ขอให้ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 [ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563]
                   >>  บันทึกข้อความ
                   >>  สรุปจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (่ร่าง)  <
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล>
📌  ขอให้กรอกข้อมูลแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563  [ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563]
                   >>  บันทึกข้อความ
                   >>  แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 <กรอกข้อมูล>
📌   ขอให้ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 [ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563]
                   >>  บันทึกข้อความ
                   >>  สรุปจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (่ร่าง)  <ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล>
📌  ขอให้กรอกข้อมูลแผนการดำเนินงานตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ภายในวันที่ 17 ก.พ. 63]
                   >>  บันทึกข้อความ
                   >>  แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (่ร่าง) <กรอกข้อมูล>
📌   ขอให้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563]  
                   >>  บันทึกข้อความ
                   >>  ารคำนวณเงินอุดหนุนให้ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                   >>  เปรียบเทียบ รับจริง – จ่ายจริง งบประมาณโครงการบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
                          [โครงการ TEP-TEPE /โครงการ TU – PINE /โครงการ วม. /โครงการ วย. /โครงการ กพ. /โครงการ BME /โครงการอบรมคอมฯ]
📌   ขอให้ทบทวนเป้าหมายการรับเข้านักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 – 2567 [ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562]
                   >>  บันทึกข้อความ
                   >>  เป้าหมายการรับเข้านักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 – 2567 (่ร่าง) <ตรวจสอบและแก้ไข>
📌   แจ้งผลการขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                   >>  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน
                   >>  เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
📌   ขอปรับเปลี่ยนอัตราส่วนแบ่งรายรับค่าสมัครสอบของโครงการบริการสังคม