งบประมาณแผ่นดิน (งบบุคลากร)

  ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร และเป้าหมายการรับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 (ตรวจสอบและแก้ไข) [ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563]
  แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน (งบบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   >>  แบบขออัตรา พนง. มธ. 1/5 – 5/5
                   >>  แบบขอตั้งอัตรานักเรียนทุน 1/1 
                   >>  แบบลูกจ้างชั่วคราวคลัง 1/1 – 1/2
แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน (งบบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                   >>  แบบขออัตรา พนง. มธ. 1/5 – 5/5
                   >>  แบบขอตั้งอัตรานักเรียนทุน 1/1
                   >>  แบบลูกจ้างชั่วคราว 1/1 – 1/2