หน้าแรก   |   บุคลากร   |   กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน   |   แบบฟอร์ม   |   คู่มือปฏิบัติงาน   |   ติดต่อเรา   |   ประกาศข่าว
 
กฎ ระเบียบ
กระทรวง / กรม
21.09.2566 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ 2550
05.01.2559 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
05.01.2559 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548)
05.01.2559 หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (กค 0409.6ว 42 ลว.26 ก.ค.2550)
05.01.2559 สรุปเปรียบเทียบของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับเดิม)
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21.09.2566 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
21.09.2566 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
21.09.2566 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
21.09.2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.2564
09.08.2566 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ.2554
25.04.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559
25.04.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22.06.2563 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
03.07.2562 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
05.01.2561 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
24.06.2559 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
05.01.2559 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
05.01.2559 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
05.01.2559 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2539
05.01.2559 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
05.01.2559 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2547
 

ประกาศ
กระทรวง / กรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21.09.2566 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการ และอัตราขั้นต่ำและขั้นสูง ของการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของส่วนงาน พ.ศ.2566
18.08.2566 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
17.08.2566 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565
25.04.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559
25.04.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัยพ.ศ.2559
05.01.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
05.01.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
05.01.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
04.10.2564 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง การนำส่งเงิน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
25.02.2562 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม พ.ศ.2562
01.11.2561 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์และสถานที่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
19.10.2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เงินอุดหนุนโครงงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์
05.01.2559 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2547
 

หนังสือเวียน
กระทรวง / กรม
21.09.2566 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.3 ว 253 ลว.28 มิ.ย.2559)
20.02.2561 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว.22)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์