หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
29.01.2567 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
22.01.2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15.01.2567 สัญญาซื้อขายชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
09.11.2566 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา งานจ้าง/เช่า ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ
24.10.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ บนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.10.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุโปรแกรม Nessus Professional จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19.10.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อบริการ Firewall (อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ PA 3020) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19.10.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน
22.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง และหนู (มธ.ศูนย์พัทยา) จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (มธ.ศูนย์พัทยา) จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567
31.08.2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567จำนวน 1 งาน
29.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
29.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
28.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด
25.08.2566 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้อง Self Access Learning Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.08.2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/38770 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เรื่อง ข้อหารือการนับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
10.11.2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
09.11.2566 แก้ไขสัญญา ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
09.11.2566 สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
09.11.2566 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
09.11.2566 ราคากลาง ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
07.09.2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
07.10.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบฟลูโอเรสเซนซ์พร้อมชุดวิเคราะห์ตัวอย่างของแข็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตหลักการสร้างสมดุลโรเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบยันศูนย์ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟสำหรับวัด Anion และ Cation (Ion Chromatograph, IC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดสอบดิสชาร์จบางส่วนและแรงดันไฟฟ้าคลื่นวิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้เก็บรักษาเชื่อและสารชีววัตถุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยแบบลดความดัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะง