หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
31.03.2567 พ.011.7/67 ใบแสดงงาน ปริมาณงาน และราคา (งานก่อสร้าง)
31.03.2567 พ.011.6/67 (แบบ บก.06) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
31.03.2567 พ.011.5/67 (แบบ บก.05) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
31.03.2567 พ.011.4/67 (แบบ บก.04) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
31.03.2567 พ.011.3/67 (แบบ บก.03) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
31.03.2567 พ.011.2/67 (แบบ บก.02) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
31.03.2567 พ.011.1/67 (แบบ บก.01) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
31.03.2567 พ.011/67 ตัวอย่าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ (กรณีงานจ้างก่อสร้าง)
31.03.2567 พ.010/67 ตัวอย่าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
31.03.2567 พ.009/67 ตัวอย่าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กรณีงานซื้อครุภัณฑ์)
31.03.2567 พ.008.2/67 แบบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (งานจ้างออกแบบ)
31.03.2567 พ.008.1/67 (งานพัสดุ) ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (งานจ้างออกแบบ)
31.03.2567 พ.008/67 แบบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ (งานก่อสร้าง)
31.03.2567 พ.007/67 (งานพัสดุ) ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ (งานก่อสร้าง)
31.03.2567 พ.006/67 แบบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
31.03.2567 พ.005/67 (งานพัสดุ) ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (งานซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
31.03.2567 พ.004/67 แบบรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อกรณีเร่งด่วนและไม่อาจดำเนินการตามวิธีปกติได้ทัน ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
31.03.2567 พ.003/67 แบบรายงานการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561
31.03.2567 พ.002.1/67 แบบรายงานการขออนุมัติจ้างออกแบบในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
31.03.2567 พ.002/67 แบบรายงานการขออนุมัติจ้างก่อสร้าง (งานก่อสร้าง)

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
07.03.2567 "ร่าง"ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการจำลองและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมสำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด
07.03.2567 "ร่าง"ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด
10.11.2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
09.11.2566 แก้ไขสัญญา ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
09.11.2566 สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
09.11.2566 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
09.11.2566 ราคากลาง ชุดทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
07.09.2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
07.10.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบฟลูโอเรสเซนซ์พร้อมชุดวิเคราะห์ตัวอย่างของแข็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตหลักการสร้างสมดุลโรเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบยันศูนย์ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟสำหรับวัด Anion และ Cation (Ion Chromatograph, IC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดสอบดิสชาร์จบางส่วนและแรงดันไฟฟ้าคลื่นวิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)