หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
22.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน
22.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง และหนู (มธ.ศูนย์พัทยา) จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.09.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (มธ.ศูนย์พัทยา) จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31.08.2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567จำนวน 1 งาน
29.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
29.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
28.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด
25.08.2566 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้อง Self Access Learning Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24.08.2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/38770 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เรื่อง ข้อหารือการนับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง
24.08.2566 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2566 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
18.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ 6V 225Ah T105 จำนวน 24 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14.06.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก TSE พร้อมสกรีนโลโก้ ตามแบบ จำนวน 2 รายการ
29.05.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย อาคารปฏิบัติการและวิจัย 10Gbps จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมจำลองสถานการณ์ระบบการผลิต ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15.03.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดโดรนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21.02.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเก้าอี้ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
07.09.2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29.08.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567
07.10.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบฟลูโอเรสเซนซ์พร้อมชุดวิเคราะห์ตัวอย่างของแข็ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตหลักการสร้างสมดุลโรเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบยันศูนย์ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟสำหรับวัด Anion และ Cation (Ion Chromatograph, IC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04.10.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดสอบดิสชาร์จบางส่วนและแรงดันไฟฟ้าคลื่นวิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้เก็บรักษาเชื่อและสารชีววัตถุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยแบบลดความดัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะง
22.09.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะง
20.09.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลวน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20.09.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกการสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับ ๑ ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20.09.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20.09.2565 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)