หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
 
ดาว์นโหลด
10.07.2566 ใบลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
01.10.2564 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานเงินรายได้และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน))
02.08.2564 แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุน (Top-Up) บุคลากรสายวิชาการ (ฉบับที่ 4) แก้ไขครั้งที่ 2 : 1 ส.ค.64
23.07.2564 แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุน (Top-Up) บุคลากรสายวิชาการ
16.01.2563 ฟอร์มแบบมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ณ 1 เม.ย.63, 1 ต.ค.63
14.11.2562 แบบฟอร์มขอเครื่องดื่ม
14.11.2562 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
22.08.2562 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
22.08.2562 แบบฟอร์ม TOP-UP อาจารย์ ฉบับที่ 3 แก้ไขครั้งที่ 1 (9-6-57)
08.08.2562 แบบฟอร์มระเบียบหรือประกาศ
17.05.2562 -ตัวอย่าง-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี สายสนับสนุนวิชาการ ณ 1 ต.ค.62
11.01.2561 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติลาศึกษา อบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน อื่นๆ ณ ต่างประเทศ
11.01.2561 แบบฟอร์มขอไปบริการวิชาการภายนอกคณะ
11.01.2561 แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03
14.11.2560 แบบฟอร์มคำสั่งของคณะ
14.11.2560 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
14.11.2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
30.12.2559 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
30.12.2559 แบบประเมินและมอบหมายงานหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
30.12.2559 แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
02.09.2559 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานสำหรับพนักงานเงินรายได้
02.09.2559 แบบประเมินค่างานกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับพนักงานเงินรายได้
04.05.2559 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับพนักงานเงินรายได้
04.05.2559 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานเงินรายได้
20.10.2558 แบบฟอร์มเสนอผลงาน e-learning ปี 58