หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
etippabu@engr.tu.ac.th

   
  นางศิริมา ศังขรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3241
ksirima@engr.tu.ac.th
   
   
  นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ
นักทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3011
sukontha@engr.tu.ac.th
   
นางสาวถลัชนันท์ ชื่นโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3242
cthalach@engr.tu.ac.th
   
นางพรศรี ภูศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3010
spornsri@engr.tu.ac.th
   
  นายสุวิทย์ เรืองจาบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3240
rsuwit@engr.tu.ac.th
   
นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนสร้าง
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3010
   
นางสาวอังคนา ไสยศิลป์
พนักงานบริการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3244
sangkana@engr.tu.ac.th