หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
28.04.2567 xxx1
11.08.2566 123
11.08.2566
14.10.2563 คู่มือพนักงานใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563
03.01.2562 ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ
08.08.2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2555
11.01.2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้ง ผศ.พิเศษ และ รศ.พิเศษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
11.01.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
10.01.2561 คำสั่งมอบหมาย อำนาจ หน้าที่ และขอบเขตภาระงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการโครงการฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ
20.10.2560 ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
17.03.2560 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานเงินรายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
20.12.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
03.05.2559 ประกาศมธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งชำนาญงาน และชำนาญงานพิเศษ ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2555 (กำหนดให้ใช้สำหรับพนักงานเงินรายได้ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เพื่อเสนอผลงานขยายเพดานค่าจ้างและกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น)
03.05.2559 ประกาศมธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2555 (กำหนดให้ใช้สำหรับพนักงานเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อเสนอผลงานขยายเพดานค่าจ้างและกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น)
09.03.2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.2559
20.10.2558 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะฯ สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2557
20.10.2558 หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557
20.10.2558 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2552
20.10.2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี
20.10.2558 หลักเกณฑ์ต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราวงบรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์