หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ ดร.ภากร อุทโยภาศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล upakorn@engr.tu.ac.th
2 อาจารย์ ดร.รังสรรค์ วรรณภพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล wrangsan@engr.tu.ac.th 83-2004
3 อาจารย์ ดร.อาณาจักร อุดราช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล uanachak@engr.tu.ac.th
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช เจียมจิโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jkrit@engr.tu.ac.th 3273
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร ชวนอาษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cjakkrap@engr.tu.ac.th 3281
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เหลืองอาภา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล lchonlad@engr.tu.ac.th 83-3002
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pnattado@engr.tu.ac.th 83-3002
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล rbunyong@engr.tu.ac.th 3159
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ppradya@engr.tu.ac.th 3141
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pmonchai@engr.tu.ac.th 3215
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล mlalipha@engr.tu.ac.th 3146
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล switawats@engr.tu.ac.th 3152
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนันตน์เขม อิชโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล snunkha@engr.tu.ac.th 83-3002
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล vsomsak@engr.tu.ac.th 3264
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล acharnna@engr.tu.ac.th 3211
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cdulyach@engr.tu.ac.th 3149
17 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jthira@engr.tu.ac.th 3194
18 รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pwatit@engr.tu.ac.th 3143
19 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล limwiroj@engr.tu.ac.th 3214
20 รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล disares@engr.tu.ac.th 3276
21 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cchainar@engr.tu.ac.th 3144
22 ศาสตราจารย์ ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล kchao@engr.tu.ac.th 3255
23 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ratphadu@engr.tu.ac.th 3153
24 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล somchart@engr.tu.ac.th 3150
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิญญา สมานุหัตถ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล spatinya@engr.tu.ac.th
26 นายคคนันต์ ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tkakanun@engr.tu.ac.th 3155
27 นายนิธิวัฒน์ ตองอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tnitiwat@engr.tu.ac.th 3156
28 นายมงคล คณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล kmongkon@engr.tu.ac.th 3157
29 นางยุวดี เบ็ญมาศ เบาเออร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล byuwadee@engr.tu.ac.th 3041
30 นางสาวเนาวรัตน์ บุญธนะสาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล bnaowarat@engr.tu.ac.th 3151
31 นายไพโรจน์ ทับพุ่ม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tphairoj@engr.tu.ac.th 3156