หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ณฐกร พุกสุขสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pnatakor@engr.tu.ac.th
2 อาจารย์ทัศฐา ศรีวาลัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา skasemch@engr.tu.ac.th 3161
3 อาจารย์ ดร.จินตหรา ลาวงศ์เกิด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ljintara@engr.tu.ac.th 3102
4 อาจารย์ ดร.ภีม เหนือคลอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา npeem@engr.tu.ac.th 3178
5 อาจารย์ ดร.เพ็ญพิชา สท้านวัตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา spenpich@engr.tu.ac.th
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tchanach@engr.tu.ac.th 3271
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหรัฐ พุทธวรรณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bsaharat@engr.tu.ac.th 3248
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ksurapar@engr.tu.ac.th 3147
9 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา djirawat@engr.tu.ac.th 3208
10 รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา lnaret@engr.tu.ac.th 3106
11 รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา cburacha@engr.tu.ac.th 3105
12 รองศาสตราจารย์ ดร.พรหมพัฒน ธัญสิริชัยศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tphromph@engr.tu.ac.th 3290
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรเดช วิชญางกูร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wboon@engr.tu.ac.th 3101
14 รองศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wwarit@engr.tu.ac.th 3046
15 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sweeraya@engr.tu.ac.th 3166
16 รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssayan@engr.tu.ac.th 3112
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssunisa@engr.tu.ac.th 3107
18 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wuruya@engr.tu.ac.th 3104
19 ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pchongrak@engr.tu.ac.th 3252
20 ศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pnakhorn@engr.tu.ac.th 3164
21 ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bvirote@engr.tu.ac.th 3111
22 นายชุติมา เสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา schutima@engr.tu.ac.th 3118
23 นางสาวธันย์ชนก บุญชอบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bthancha@engr.tu.ac.th 3047
24 นายนภดล มังกรทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา mnopadol@engr.tu.ac.th 3119
25 นายพิสิษฐ ทองจับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tpisit@engr.tu.ac.th 3119
26 นายละเมียด ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tlamaid@engr.tu.ac.th 3244
27 นายสุประวีณ์ ธนันชัยศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา jsuthap@engr.tu.ac.th 3118
28 นางสาวเพ็ญศรี สวนสิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา spensri@engr.tu.ac.th 3039