หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์นาวิน สมญาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ snawin@engr.tu.ac.th 3064
2 อาจารย์วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ pwachira@engr.tu.ac.th 3082
3 อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ psurasak@engr.tu.ac.th 3080
4 อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cneramit@engr.tu.ac.th 83-3002
5 อาจารย์ ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ skanchan@engr.tu.ac.th 3062
6 อาจารย์ ดร.ชุมพล บุญมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ bchoompol@engr.tu.ac.th 3034
7 อาจารย์ ดร.ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ynutchan@engr.tu.ac.th
8 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ lpongpha@engr.tu.ac.th 3283
9 อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ mpongsak@engr.tu.ac.th 3229
10 อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ bporr@engr.tu.ac.th 3053
11 อาจารย์ ดร.ภัททิยา ทองเครือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tpattiya@engr.tu.ac.th
12 อาจารย์ ดร.ยุทธนา จงเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cyutana@engr.tu.ac.th
13 อาจารย์ ดร.อัครวุฒิ ตาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ takkhara@engr.tu.ac.th 3282
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ djackrav@engr.tu.ac.th 3269
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tanthanuch1@engr.tu.ac.th 3224
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ dahmmaet@engr.tu.ac.th 3058
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ taweesak@engr.tu.ac.th 3059
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติการ นิ่มสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nsnitikarn@engr.tu.ac.th 3056
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ opreeti@engr.tu.ac.th 3067
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tpiya@engr.tu.ac.th 3249
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kphisan@engr.tu.ac.th 3267
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ psupakit@engr.tu.ac.th 3270
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ vsupacha@engr.tu.ac.th 3054
24 รองศาสตราจารย์ ดร.จรี ไชยชาญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cjarree@engr.tu.ac.th 3253
25 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nopporn@engr.tu.ac.th 3050
26 รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ unopadol@engr.tu.ac.th 3187
27 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ aweerach@engr.tu.ac.th 3173
28 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ wa@engr.tu.ac.th 3239
29 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ supawat@engr.tu.ac.th 3202
30 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ csomchar@engr.tu.ac.th 3051
31 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ npaiboon@engr.tu.ac.th 3048
32 ศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tchartur@engr.tu.ac.th 3213
33 ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ apichai@engr.tu.ac.th 3065
34 ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ msanya@engr.tu.ac.th 3057
35 นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ schatchai@engr.tu.ac.th 3069
36 นายชัชพล ก้านเพชร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kchatcha@engr.tu.ac.th 3074
37 นางสาวณปภัช รัตนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tukanjana@engr.tu.ac.th 3071
38 นายธรรมชาติ ธรรมบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tthammac@engr.tu.ac.th 3070
39 นายมงคล โรจนเสน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ rmongkol@engr.tu.ac.th 3068
40 นางลภัสนันท์ ภัทรคุณสิริวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kboonruan@engr.tu.ac.th 3037
41 นายสุริยะ เฉลิมบุญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ csuriya@engr.tu.ac.th 3074
42 ว่าที่ร้อยตรีไฉน กุญแจทอง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kchanai@engr.tu.ac.th 3165