หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นายคงเดช นิเวศอนันต์กุล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nkongdat@engr.tu.ac.th 3170
2 นางสาวจริยานุช อินทร์ช้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ijariyan@engr.tu.ac.th 3036
3 นายจีราวัฒน์ เนียมรุ่งเรือง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nchirawa@engr.tu.ac.th 83-3400
4 นางชนิดาภา ตาน้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tchanidapa@engr.tu.ac.th 3263
5 นายธรรมนาถ ฉัตรวิไล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ csiwanak@engr.tu.ac.th 3033
6 นางสาวนารีญาร์ ประโพธิง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ pnareeya@engr.tu.ac.th 3170
7 นายปิยพัทธ์ ช่วงฉ่ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ cpiyapat@engr.tu.ac.th 3032
8 นางสาวพรทิพา กรภิญโญภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kporntip@engr.tu.ac.th 3008
9 นางสาวพรรณพร ศักดิ์ศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ sphanpon@engr.tu.ac.th 3263
10 นางสาวมณีรัตน์ คำสนาม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kmaneera@engr.tu.ac.th 3032
11 นายศักดิ์ เรืองประยูร ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ rsak@engr.tu.ac.th 3246
12 นายอิทธิกร ธรรมจันทึก ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tittikor@engr.tu.ac.th 3170