หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานการเงิน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นางสาวชาลิสา ล้วนทร งานบริหารการเงินและแผนงาน lchalisa@engr.tu.ac.th 3228
2 นางดวงพร เข้มสีขำ งานบริหารการเงินและแผนงาน kdoungpo@engr.tu.ac.th 3227
3 นางสาวนรารัตน์ คงวัฒนา งานบริหารการเงินและแผนงาน knararat@engr.tu.ac.th 3200
4 นางสาววิภารัตน์ สีดา งานบริหารการเงินและแผนงาน swiparat@engr.tu.ac.th 3227
5 นางสมหมาย มังกรทอง งานบริหารการเงินและแผนงาน rsommai@engr.tu.ac.th 3016
6 นางสายสุณี ผลพิทักษ์ งานบริหารการเงินและแผนงาน psaisunee@engr.tu.ac.th 3182
7 นางสาวอรทัย ยศศักดิ์ศรี งานบริหารการเงินและแผนงาน yorathai@engr.tu.ac.th 3227