หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน :
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นายชวกิจ แซ่เตียว งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ schawaki@engr.tu.ac.th 3256
2 นางสาวมณฑิกากาญจน์ นุชรักษ์ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ nmonthik@engr.tu.ac.th 3256
3 นางสาววิภาวลัย โภคทรัพย์ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ pwipawal@engr.tu.ac.th 3256
4 นายสิทธิศักดิ์ บุญคุ้ม งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ bsittisa@engr.tu.ac.th 3022