หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานพัสดุ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นางสาวกิติดารา คหนันทเสวี งานพัสดุ kkitidar@engr.tu.ac.th 3018
2 นางสาวจิดาภา มูลสีสุก งานพัสดุ mthayada@engr.tu.ac.th 3205
3 นางสาวอลิสา โรหิตเสถียร งานพัสดุ ralisa@engr.tu.ac.th 3018
4 นายอัฐตพงษ์ เทียนขวัญ งานพัสดุ tattapong@engr.tu.ac.th 3167
5 นายโยธิน อุทยานิล งานพัสดุ ayothin@engr.tu.ac.th 3015