หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นายกฤชธวัช ใจกล้า งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ jkachorn@engr.tu.ac.th 3236
2 นางจรรยาพร พันธ์เวหา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ljanyapo@engr.tu.ac.th 3220
3 นายจันทร์ชัย เต็มลักษมี งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ tchanchai@engr.tu.ac.th 3014
4 นางสาวชุติมา ชาวบางงาม งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ cchutima@engr.tu.ac.th 3212
5 นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย์ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ cyanin@engr.tu.ac.th 3024
6 นายธนภัทร ยาวะโนภาส งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ythannap@engr.tu.ac.th 3012
7 นางสาวธันยธรณ์ ดุลกลาง งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ dthanyat@engr.tu.ac.th 3060
8 นางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ pmorakot@engr.tu.ac.th 3184
9 นางมาลี อินทร์ประเสริฐ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ mmalee@engr.tu.ac.th 3013
10 นางแสงเทียน พิกุล งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ psangtea@engr.tu.ac.th 3113