หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานบริการวิชาการและวิจัย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นายกิจชพงษ์ เตื่อประโคน งานบริการวิชาการและวิจัย tkitchap@engr.tu.ac.th 3277
2 นางสาวนันธิดา นิลบุศย์ งานบริการวิชาการและวิจัย nnantida@engr.tu.ac.th 3020
3 นางพิมพ์ชฎา อาจวิชัย งานบริการวิชาการและวิจัย amayuree@engr.tu.ac.th 3075