หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : รวมทุกหน่วยงานโดยเรียงตามรายชื่อ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ณฐกร พุกสุขสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pnatakor@engr.tu.ac.th
2 อาจารย์ทัศฐา ศรีวาลัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา skasemch@engr.tu.ac.th 3161
3 อาจารย์ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี btanit@engr.tu.ac.th 3136
4 อาจารย์นาวิน สมญาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ snawin@engr.tu.ac.th 3064
5 อาจารย์วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ pwachira@engr.tu.ac.th 3082
6 อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ psurasak@engr.tu.ac.th 3080
7 อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cneramit@engr.tu.ac.th 83-3002
8 อาจารย์ ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ skanchan@engr.tu.ac.th 3062
9 อาจารย์ ดร.จิตสุชา ดาราเย็น ภาควิชาวิศวกรรมเคมี djidsuch@engr.tu.ac.th 3012
10 อาจารย์ ดร.จินตหรา ลาวงศ์เกิด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ljintara@engr.tu.ac.th 3102
11 อาจารย์ ดร.จิรัติกาล ศรีสุข ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ schiratt@engr.tu.ac.th
12 อาจารย์ ดร.ชุมพล บุญมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ bchoompol@engr.tu.ac.th 3034
13 อาจารย์ ดร.ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ynutchan@engr.tu.ac.th
14 อาจารย์ ดร.ธรรยบูรณ์ แหลมทอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ltunyabo@engr.tu.ac.th 3133
15 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ lpongpha@engr.tu.ac.th 3283
16 อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ mpongsak@engr.tu.ac.th 3229
17 อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ bporr@engr.tu.ac.th 3053
18 อาจารย์ ดร.ภัททิยา ทองเครือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tpattiya@engr.tu.ac.th
19 อาจารย์ ดร.ภากร อุทโยภาศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล upakorn@engr.tu.ac.th
20 อาจารย์ ดร.ภีม เหนือคลอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา npeem@engr.tu.ac.th 3178
21 อาจารย์ ดร.ยุทธนา จงเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cyutana@engr.tu.ac.th
22 อาจารย์ ดร.รังสรรค์ วรรณภพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล wrangsan@engr.tu.ac.th 83-2004
23 อาจารย์ ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ เอวานส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ kwarinth@engr.tu.ac.th 3079
24 อาจารย์ ดร.อัครวุฒิ ตาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ takkhara@engr.tu.ac.th 3282
25 อาจารย์ ดร.อาณาจักร อุดราช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล uanachak@engr.tu.ac.th
26 อาจารย์ ดร.เพ็ญพิชา สท้านวัตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา spenpich@engr.tu.ac.th
27 อาจารย์ ดร.เวโรนิก้า วิโนโต้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี wveronic@engr.tu.ac.th 3127
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช เจียมจิโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jkrit@engr.tu.ac.th 3273
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร ชวนอาษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cjakkrap@engr.tu.ac.th 3281
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ djackrav@engr.tu.ac.th 3269
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tchanach@engr.tu.ac.th 3271
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เหลืองอาภา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล lchonlad@engr.tu.ac.th 83-3002
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pnattado@engr.tu.ac.th 83-3002
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tanthanuch1@engr.tu.ac.th 3224
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ dahmmaet@engr.tu.ac.th 3058
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ taweesak@engr.tu.ac.th 3059
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี etippabu@engr.tu.ac.th 3124
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติการ นิ่มสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nsnitikarn@engr.tu.ac.th 3056
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล rbunyong@engr.tu.ac.th 3159
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ppradya@engr.tu.ac.th 3141
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ opreeti@engr.tu.ac.th 3067
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tpiya@engr.tu.ac.th 3249
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pongtorn@engr.tu.ac.th 3128
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kphisan@engr.tu.ac.th 3267
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pmonchai@engr.tu.ac.th 3215
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล mlalipha@engr.tu.ac.th 3146
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pworarat@engr.tu.ac.th 3131
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ swararat@engr.tu.ac.th 3084
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล switawats@engr.tu.ac.th 3152
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ nwuttinan@engr.tu.ac.th 3072
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ psupakit@engr.tu.ac.th 3270
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ vsupacha@engr.tu.ac.th 3054
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนันตน์เขม อิชโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล snunkha@engr.tu.ac.th 83-3002
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล vsomsak@engr.tu.ac.th 3264
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ภาระราช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ psawat@engr.tu.ac.th 3077
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหรัฐ พุทธวรรณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bsaharat@engr.tu.ac.th 3248
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ssupamar@engr.tu.ac.th 3076
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ksurapar@engr.tu.ac.th 3147
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินทยา คำกันยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ kanintay@engr.tu.ac.th 3286
60 รองศาสตราจารย์ ดร.จรี ไชยชาญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cjarree@engr.tu.ac.th 3253
61 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ tjirarat@engr.tu.ac.th 3083
62 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา djirawat@engr.tu.ac.th 3208
63 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล acharnna@engr.tu.ac.th 3211
64 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ vdanupun@engr.tu.ac.th 3089
65 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cdulyach@engr.tu.ac.th 3149
66 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jthira@engr.tu.ac.th 3194
67 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nopporn@engr.tu.ac.th 3050
68 รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ unopadol@engr.tu.ac.th 3187
69 รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา lnaret@engr.tu.ac.th 3106
70 รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา cburacha@engr.tu.ac.th 3105
71 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ lbusaba@engr.tu.ac.th 3177
72 รองศาสตราจารย์ ดร.พรหมพัฒน ธัญสิริชัยศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tphromph@engr.tu.ac.th 3290
73 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี tpatchar@engr.tu.ac.th 3265
74 รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี psaikhwan@engr.tu.ac.th 3237
75 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรเดช วิชญางกูร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wboon@engr.tu.ac.th 3101
76 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี dpanu@engr.tu.ac.th 3123
77 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ nmontale@engr.tu.ac.th 3085
78 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี smalee@engr.tu.ac.th 3132
79 รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pworanee@engr.tu.ac.th 3204
80 รองศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wwarit@engr.tu.ac.th 3046
81 รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี swanwisa@engr.tu.ac.th 3121
82 รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pwatit@engr.tu.ac.th 3143
83 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล limwiroj@engr.tu.ac.th 3214
84 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ aweerach@engr.tu.ac.th 3173
85 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ wa@engr.tu.ac.th 3239
86 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sweeraya@engr.tu.ac.th 3166
87 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ supawat@engr.tu.ac.th 3202
88 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ csomchar@engr.tu.ac.th 3051
89 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี csatok@engr.tu.ac.th 3122
90 รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssayan@engr.tu.ac.th 3112
91 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssunisa@engr.tu.ac.th 3107
92 รองศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pharnpon@engr.tu.ac.th 3230
93 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ mapiwat@engr.tu.ac.th 3189
94 รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล disares@engr.tu.ac.th 3276
95 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wuruya@engr.tu.ac.th 3104
96 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ tsamerji@engr.tu.ac.th 3087
97 รองศาสตราจารย์ ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี cattalee@engr.tu.ac.th 3125
98 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cchainar@engr.tu.ac.th 3144
99 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ npaiboon@engr.tu.ac.th 3048
100 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี uphairat@engr.tu.ac.th 3225
101 ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pchongrak@engr.tu.ac.th 3252
102 ศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tchartur@engr.tu.ac.th 3213
103 ศาสตราจารย์ ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล kchao@engr.tu.ac.th 3255
104 ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ltritos@engr.tu.ac.th 3088
105 ศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pnakhorn@engr.tu.ac.th 3164
106 ศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี gnurak@engr.tu.ac.th 3134
107 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ratphadu@engr.tu.ac.th 3153
108 ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ lpongch@engr.tu.ac.th 3081
109 ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ apichai@engr.tu.ac.th 3065
110 ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bvirote@engr.tu.ac.th 3111
111 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล somchart@engr.tu.ac.th 3150
112 ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ msanya@engr.tu.ac.th 3057
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ เจริญพร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ cnaris@engr.tu.ac.th 3093
114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิญญา สมานุหัตถ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล spatinya@engr.tu.ac.th
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ cparicha@engr.tu.ac.th 3078
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี sprod@engr.tu.ac.th 3130
117 นางสาวกนกพร คงนาค โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน kkanokpo@engr.tu.ac.th 3196
118 นางสาวกรรณิการ์ ทะรังษี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ skanika@engr.tu.ac.th 3234
119 นางสาวกรุณา บุญจารุพัฒน์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ bkaruna@engr.tu.ac.th 3009
120 นายกฤชธวัช ใจกล้า งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ jkachorn@engr.tu.ac.th 3236
121 ว่าที่ร้อยตรีกัลยณัฎฐ์ พันธ์เวหา งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ pchaicha@engr.tu.ac.th 3044
122 นายกิจชพงษ์ เตื่อประโคน งานบริการวิชาการและวิจัย tkitchap@engr.tu.ac.th 3277
123 นายกิตติ เมธาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี mkitti@engr.tu.ac.th 3135
124 นางสาวกิติดารา คหนันทเสวี งานพัสดุ kkitidar@engr.tu.ac.th 3018
125 นางขวัญมนัส มิตรสุพรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี mkwanman@engr.tu.ac.th 3120
126 นายคคนันต์ ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tkakanun@engr.tu.ac.th 3155
127 นายคงเดช นิเวศอนันต์กุล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nkongdat@engr.tu.ac.th 3170
128 นางจรรยาพร พันธ์เวหา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ljanyapo@engr.tu.ac.th 3220
129 นางสาวจริยานุช อินทร์ช้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ijariyan@engr.tu.ac.th 3036
130 นางสาวจันทรจิรา จอมเดช โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ chantara@engr.tu.ac.th 3279
131 นายจันทร์ชัย เต็มลักษมี งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ tchanchai@engr.tu.ac.th 3014
132 นางสาวจันทิมา ทองเปี่ยม งานงบประมาณและบัญชี tjantima@engr.tu.ac.th 3275
133 นางสาวจิดาภา มูลสีสุก งานพัสดุ mthayada@engr.tu.ac.th 3205
134 นางจิตตรา ดอกบัว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี dchittra@engr.tu.ac.th 3140
135 นางสาวจิราพร พุกจันทา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน pjirapor@engr.tu.ac.th 83-3102
136 นายจีราวัฒน์ เนียมรุ่งเรือง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nchirawa@engr.tu.ac.th 83-3400
137 นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ schatchai@engr.tu.ac.th 3069
138 นางสาวชญาดา อินทรผดุง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ichayada@engr.tu.ac.th 3234
139 นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ schayarat@engr.tu.ac.th 3250
140 นางชนิดาภา ตาน้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tchanidapa@engr.tu.ac.th 3263
141 นางสาวชมพูนุช พิกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pchompoo@engr.tu.ac.th 3086
142 นายชวกิจ แซ่เตียว งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ schawaki@engr.tu.ac.th 3256
143 นายชัชพล ก้านเพชร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kchatcha@engr.tu.ac.th 3074
144 นางสาวชาลิสา ล้วนทร งานบริหารการเงินและแผนงาน lchalisa@engr.tu.ac.th 3228
145 นายชุติมา เสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา schutima@engr.tu.ac.th 3118
146 นางสาวชุติมา ชาวบางงาม งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ cchutima@engr.tu.ac.th 3212
147 นางสาวชุลีพร เจนในเมือง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน chulee@engr.tu.ac.th 3221
148 นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย์ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ cyanin@engr.tu.ac.th 3024
149 นางสาวณปภัช รัตนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tukanjana@engr.tu.ac.th 3071
150 นางดวงพร เข้มสีขำ งานบริหารการเงินและแผนงาน kdoungpo@engr.tu.ac.th 3227
151 นายธนภัทร ยาวะโนภาส งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ythannap@engr.tu.ac.th 3012
152 นางสาวธนวดี ทิพย์คงคา งานแผนและพัฒนาองค์กร tthanawa@engr.tu.ac.th 3019
153 นายธนวัฒน์ เชียงนอก โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน cthanawa@engr.tu.ac.th
154 นายธรรมชาติ ธรรมบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tthammac@engr.tu.ac.th 3070
155 นายธรรมนาถ ฉัตรวิไล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ csiwanak@engr.tu.ac.th 3033
156 นางธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ schonthi@engr.tu.ac.th 3097
157 นางสาวธันยธรณ์ ดุลกลาง งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ dthanyat@engr.tu.ac.th 3060
158 นางสาวธันย์ชนก บุญชอบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bthancha@engr.tu.ac.th 3047
159 นายนภดล มังกรทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา mnopadol@engr.tu.ac.th 3119
160 นางสาวนรารัตน์ คงวัฒนา งานบริหารการเงินและแผนงาน knararat@engr.tu.ac.th 3200
161 นายนราฤทธิ์ ศรีบุญเรือง งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ snararit@engr.tu.ac.th 83-3000
162 นางสาวนันธิดา นิลบุศย์ งานบริการวิชาการและวิจัย nnantida@engr.tu.ac.th 3020
163 นางสาวนารีญาร์ ประโพธิง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ pnareeya@engr.tu.ac.th 3170
164 นายนิธิวัฒน์ ตองอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tnitiwat@engr.tu.ac.th 3156
165 นายปทินกร ยาเคน งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ypathinn@engr.tu.ac.th 3044
166 นายประชา นิลบุศย์ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ npracha@engr.tu.ac.th 3044
167 นายปิยพัทธ์ ช่วงฉ่ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ cpiyapat@engr.tu.ac.th 3032
168 นางสาวพรทิพา กรภิญโญภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kporntip@engr.tu.ac.th 3008
169 นางสาวพรรณพร ศักดิ์ศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ sphanpon@engr.tu.ac.th 3263
170 นางพรศรี ภูศรี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ spornsri@engr.tu.ac.th 3010
171 นางสาวพัชยา คานจันทึก โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ kchonlad@engr.tu.ac.th 83-3000
172 นางพิมพ์ชฎา อาจวิชัย งานบริการวิชาการและวิจัย amayuree@engr.tu.ac.th 3075
173 นางสาวพิรุณ ศรีเหรา โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ pirunsri@engr.tu.ac.th 3234
174 นายพิสิษฐ ทองจับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tpisit@engr.tu.ac.th 3119
175 นายพิสิษฐ บุญเสือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ bpisit@engr.tu.ac.th 3192
176 นายภณคม สิรชินคุณ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ vtewan@engr.tu.ac.th 3029
177 นายมงคล โรจนเสน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ rmongkol@engr.tu.ac.th 3068
178 นายมงคล คณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล kmongkon@engr.tu.ac.th 3157
179 นางสาวมณฑิกากาญจน์ นุชรักษ์ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ nmonthik@engr.tu.ac.th 3256
180 นางสาวมณีรัตน์ คำสนาม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kmaneera@engr.tu.ac.th 3032
181 นางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ pmorakot@engr.tu.ac.th 3184
182 นางมาลี อินทร์ประเสริฐ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ mmalee@engr.tu.ac.th 3013
183 นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ wmintra@engr.tu.ac.th 3235
184 นางยุวดี เบ็ญมาศ เบาเออร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล byuwadee@engr.tu.ac.th 3041
185 นายรติน คงคาสวรรค์ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน kratin@engr.tu.ac.th 83 3140
186 นางลภัสนันท์ ภัทรคุณสิริวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kboonruan@engr.tu.ac.th 3037
187 นายละเมียด ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tlamaid@engr.tu.ac.th 3244
188 นางวรรณวิภา ชวาลสันตติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ twanwipa@engr.tu.ac.th 3176
189 นางสาววราภรณ์ นิลสนธิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี nwarapor@engr.tu.ac.th 3129
190 นายวัชรชัย พิมพกรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pwachara@engr.tu.ac.th 3174
191 นางสาววิภาพร สิโนทก งานงบประมาณและบัญชี swipapor@engr.tu.ac.th 3168
192 นางสาววิภารัตน์ สีดา งานบริหารการเงินและแผนงาน swiparat@engr.tu.ac.th 3227
193 นางสาววิภาวลัย โภคทรัพย์ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ pwipawal@engr.tu.ac.th 3256
194 นายศศิพงศ์ ศรีวานิช งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ssasipon@engr.tu.ac.th 3023
195 นายศักดิ์ เรืองประยูร ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ rsak@engr.tu.ac.th 3246
196 นายศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ psakchalerm@engr.tu.ac.th 3098
197 นางสาวศิริพร พุกจันทา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน psiripor@engr.tu.ac.th 3221
198 นายศิริพัชร์ พลตาล งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ psiripat@engr.tu.ac.th 3023
199 นางศิริมา ศังขรัตน์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ksirima@engr.tu.ac.th 3241
200 นางศุภดารา คหนันทเสวี งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ksupadar@engr.tu.ac.th 3021
201 นายสมพงษ์ มีแสง งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ sompong@engr.tu.ac.th 3044
202 นางสาวสมศิริ แอนดะริส โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน asomsiri@engr.tu.ac.th 3028
203 นางสมหมาย มังกรทอง งานบริหารการเงินและแผนงาน rsommai@engr.tu.ac.th 3016
204 นายสยามรัฐ คงทอง งานแผนและพัฒนาองค์กร ksiamrat@engr.tu.ac.th 3181
205 นายสหรัฐ บุญเสือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ saharat@engr.tu.ac.th 83-3103
206 นายสากล ม่วงเขียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี msakol@engr.tu.ac.th 3135
207 นางสายสุณี ผลพิทักษ์ งานบริหารการเงินและแผนงาน psaisunee@engr.tu.ac.th 3182
208 นางสาวสิทธิดา จิรพันธ์พิพัฒน์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ jsittida@engr.tu.ac.th 3242
209 นายสิทธิศักดิ์ บุญคุ้ม งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ bsittisa@engr.tu.ac.th 3022
210 นางสาวสิริญญา ทองอยู่ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ sirinya@engr.tu.ac.th 3279
211 นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ sukontha@engr.tu.ac.th 3011
212 นางสุนันทา คันทะสิทธิ์ งานงบประมาณและบัญชี csununth@engr.tu.ac.th 3017
213 นายสุประวีณ์ ธนันชัยศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา jsuthap@engr.tu.ac.th 3118
214 นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนสร้าง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ - 3244
215 นายสุริยะ เฉลิมบุญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ csuriya@engr.tu.ac.th 3074
216 นายสุวิทย์ เรืองจาบ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ rsuwit@engr.tu.ac.th 3240
217 นายองอาจ ปาเครือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ pongard@engr.tu.ac.th 3023
218 นายอนันท์ เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ panan@engr.tu.ac.th 3218
219 นายอนุชา พิมพ์เสน โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน panucha@engr.tu.ac.th 3274
220 นางสาวอรทัย ยศศักดิ์ศรี งานบริหารการเงินและแผนงาน yorathai@engr.tu.ac.th 3227
221 นางสาวอรสา อินทศร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี iorasa@engr.tu.ac.th 3040
222 นางสาวอลิสา โรหิตเสถียร งานพัสดุ ralisa@engr.tu.ac.th 3018
223 นางสาวอังคนา ไสยศิลป์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ sangkan@engr.tu.ac.th 3244
224 นางสาวอัญชลี ขำนวนทอง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน kanchale@engr.tu.ac.th 83-3200
225 นายอัฐตพงษ์ เทียนขวัญ งานพัสดุ tattapong@engr.tu.ac.th 3167
226 นายอิทธิกร ธรรมจันทึก ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tittikor@engr.tu.ac.th 3170
227 นางอุษมา พิณสุรงค์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pusama@engr.tu.ac.th 3238
228 นางสาวเนาวรัตน์ บุญธนะสาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล bnaowarat@engr.tu.ac.th 3151
229 นางสาวเพ็ญศรี สวนสิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา spensri@engr.tu.ac.th 3039
230 นางแสงเทียน พิกุล งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ psangtea@engr.tu.ac.th 3113
231 นายโยธิน อุทยานิล งานพัสดุ ayothin@engr.tu.ac.th 3015
232 ว่าที่ร้อยตรีไฉน กุญแจทอง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kchanai@engr.tu.ac.th 3165
233 นายไพโรจน์ ทับพุ่ม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tphairoj@engr.tu.ac.th 3156