หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล   |  ติดต่อสอบถาม |  ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
25.02.2564 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
29.10.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2563
17.03.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
07.02.2563 ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2563
30.01.2563 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
30.09.2562 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2553
22.05.2562 หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เม.ย.62, 1 ต.ค.62 และเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ต.ค.62
19.04.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีส่งผลสอบล่าช้า
28.12.2561 ประกาศ มธ. เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561
01.11.2561 หลักเกณฑ์และอัตราการรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561
24.04.2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
30.01.2561 พจนานุกรม สมรรถนะร่วม มธ.
11.01.2561 ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
11.01.2561 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6-10
11.01.2561 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

ข่าวรับสมัครงาน
10.02.2564 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ปฏิบัติงานศูนย์รังสิต
09.02.2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติงานศูนย์พัทยา)

 

แบบฟอร์มสมัครงาน
  ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
  ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่