หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล   |  ติดต่อสอบถาม |  ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
24.04.2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
30.01.2561 พจนานุกรม สมรรถนะร่วม มธ.
11.01.2561 ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
11.01.2561 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6-10
11.01.2561 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ
11.01.2561 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
26.07.2560 แก้ไขหลักเกณฑ์กลางในการเลื่อนค่าจ้างประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบการประเมินเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
06.10.2559 ประกาศ มธ.เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
24.08.2559 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานสำหรับพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อขยายเพดานค่าจ้างที่กำลังจะเต็มขั้นและเต็มขั้นในระดับตำแหน่งต่างๆ พ.ศ.2559
09.06.2559 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น (กำหนดให้ใช้สำหรับพนักงานเงินรายได้ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)
03.05.2559 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น (กำหนดให้ใช้สำหรับพนักงานเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี-โท-เอก)
23.03.2559 หลักเกณฑ์กลางในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2559
18.02.2559 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
18.02.2559 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี (เพิ่มเติม)
20.10.2558 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน e-learning เพื่อขอรับเงินสนับสนุนบุคลากร สำหรับอาจารย์ พ.ศ. 2558

 

ข่าวรับสมัครงาน
21.09.2561 รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ (สังกัดภาควิชาเครื่องกล)
21.09.2561 รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สังกัดงานบริหารฯ)
03.08.2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6/2561 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติงานศูนย์พัทยา)

 

แบบฟอร์มสมัครงาน
  ใบสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
  ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่