หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
ดาว์นโหลด
22.01.2561 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
11.01.2561 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติลาศึกษา อบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน อื่นๆ ณ ต่างประเทศ
11.01.2561 แบบฟอร์มขอไปบริการวิชาการภายนอกคณะ
11.01.2561 แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03
14.11.2560 แบบฟอร์มประกาศหรือระเบียบ
14.11.2560 แบบฟอร์มคำสั่งของคณะ
14.11.2560 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
14.11.2560 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
30.12.2559 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
30.12.2559 แบบประเมินและมอบหมายงานหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
30.12.2559 แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
02.09.2559 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานสำหรับพนักงานเงินรายได้
02.09.2559 แบบประเมินค่างานกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับพนักงานเงินรายได้
04.05.2559 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับพนักงานเงินรายได้
04.05.2559 แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานเงินรายได้
02.02.2559 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
20.10.2558 แบบฟอร์มเสนอผลงาน e-learning ปี 58
20.10.2558 แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจารย์ ปี 56
20.10.2558 แบบฟอร์ม TOP-UP อาจารย์ ฉบับที่ 5 แก้ไขครั้งที่ 4 (27-8-56)
20.10.2558 แบบฟอร์มขอเครื่องดื่ม