หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
etippabu@engr.tu.ac.th

   
  นางศิริมา ศังขรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3241
ksirima@engr.tu.ac.th
   
  นายภณคม สิรชินคุณ
ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3029
vtewan@engr.tu.ac.th
   
  นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ
บุคลากร ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3011
sukontha@engr.tu.ac.th
   
นางสาวถลัชนันท์ ชื่นโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3242
cthalach@engr.tu.ac.th
   
นางชรัชต์พร สมประจบอุดม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3010
spornsri@engr.tu.ac.th
   
  นางสุณี นาครู
พนักงานธุรการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3240
nsunee@engr.tu.ac.th
   
นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนสร้าง
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3010
   
นางสาวอังคนา ไสยศิลป์
พนักงานบริการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3244
sangkana@engr.tu.ac.th
   
  นายมานพ จงนอก
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3035
jmanop@engr.tu.ac.th
   
  นางศุภดารา คหนันทเสวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3021
ksupadar@engr.tu.ac.th
   
  นายอรรถสิทธิ์ ประชากุล
ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3036
patthasith@engr.tu.ac.th
   
  นายศิริพัชร์ พลตาล
ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3023
siripat4@engr.tu.ac.th
   
  นายองอาจ ปาเครือ
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3023
pongard@engr.tu.ac.th
   
  นายประชา นิลบุศย์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3044
Pracha_one@engr.tu.ac.th
   
  นายสมพงษ์ มีแสง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3044
sompong@engr.tu.ac.th
   
  นายปทินกร ยาเคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3044
ypathinn@engr.tu.ac.th
   
  นายคณาวิทย์ กล่อมจอหอ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3044
gkanawit@engr.tu.ac.th
   
  นายสหรัฐ บุญเสือ
วิศวกร ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 83-3103
saharat@engr.tu.ac.th
   
  นายสุวิทย์ เรืองจาบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3044
rsuwit@engr.tu.ac.th
   
  นายนราฤทธิ์ ศรีบุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02 564 3001 ต่อ 83-3000
snararit@engr.tu.ac.th