หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
pmonchai@engr.tu.ac.th

   
  นางสาวถลัชนันท์ ชื่นโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3242
cthalach@engr.tu.ac.th
   
นางชรัชต์พร สมประจบอุดม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3010
spornsri@engr.tu.ac.th
   
นางสาวอังคนา ไสยศิลป์
พนักงานบริการ
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3243
   
นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนสร้าง
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02 564 3001 ต่อ 3243