หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายงานอัตราบุคคล และ เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน/ภาควิชา/โครงการ จำนวน (คน) รวม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 1   1
งานพัสดุ 5   5
งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 10   10
งานบริการวิชาการและวิจัย 3   3
งานบริหารการเงินและแผนงาน 7   7
งานงบประมาณและบัญชี 2   2
งานแผนและพัฒนาองค์กร 3   3
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7   7
งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ 12   12
งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 4   4
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 12   12
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 17 24
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 6 19 25
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 25 31
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 7 21 28
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 34 42
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 9   9
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 0 8
รวมทั้งหมด 117 116 233