หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายงานอัตราบุคคล และ เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน/ภาควิชา/โครงการ จำนวน (คน) รวม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 1   1
งานพัสดุ 5   5
งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 11   11
งานบริการวิชาการและวิจัย 7   7
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 16 23
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 8 19 27
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 25 30
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 6 22 28
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 34 42
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 13   13
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 13   13
งานการเงิน 7   7
งานบริหารการเงินและแผนงาน 4   4
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6   6
สำนักงานศูนย์พัทยา 0   0
งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ 15   15
รวมทั้งหมด 124 119 243