หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายงานอัตราบุคคล และ เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน/ภาควิชา/โครงการ จำนวน (คน) รวม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 4   4
งานพัสดุ 5   5
งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 10   10
งานบริการวิชาการและวิจัย 5   5
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 16 23
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 6 19 25
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 24 30
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 7 21 28
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 35 43
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 12   12
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 10   10
งานการเงิน 7   7
งานบริหารการเงินและแผนงาน 3   3
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 0 8
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7   7
สำนักงานศูนย์พัทยา 0   0
งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ 12   12
รวมทั้งหมด 117 115 232