หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายงานอัตราบุคคล และ เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน/ภาควิชา/โครงการ จำนวน (คน) รวม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 1   1
งานพัสดุ 5   5
งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 10   10
งานบริการวิชาการและวิจัย 7   7
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8 17 25
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 8 18 26
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 23 29
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 7 23 30
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 35 43
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 12   12
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 14   14
งานการเงิน 7   7
งานบริหารการเงินและแผนงาน 4   4
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8   8
สำนักงานศูนย์พัทยา 1   1
งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ 14   14
รวมทั้งหมด 128 119 247