หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายงานอัตราบุคคล และ เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน/ภาควิชา/โครงการ จำนวน (คน) รวม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 4   4
งานพัสดุ 4   4
งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 11   11
งานบริการวิชาการและวิจัย 6   6
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 17 24
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 6 18 24
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 23 29
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 7 20 27
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 33 41
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 13   13
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 10   10
งานการเงิน 7   7
งานบริหารการเงินและแผนงาน 3   3
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 0 8
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7   7
สำนักงานศูนย์พัทยา 0   0
งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ 14   14
รวมทั้งหมด 121 111 232