หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายงานอัตราบุคคล และ เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน/ภาควิชา/โครงการ จำนวน (คน) รวม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 1   1
งานพัสดุ 5   5
งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 11   11
งานบริการวิชาการและวิจัย 7   7
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8 17 25
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 8 19 27
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 26 32
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 7 22 29
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 35 43
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 12   12
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 14   14
งานการเงิน 7   7
งานบริหารการเงินและแผนงาน 4   4
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7   7
สำนักงานศูนย์พัทยา 0   0
งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ 14   14
รวมทั้งหมด 127 122 249