หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายงานอัตราบุคคล และ เบอร์โทรภายใน
สำนักงาน/ภาควิชา/โครงการ จำนวน (คน) รวม
เจ้าหน้าที่ อาจารย์
สำนักงานเลขานุการคณะฯ 1   1
งานพัสดุ 4   4
งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ 11   11
งานบริการวิชาการและวิจัย 7   7
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 16 23
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 7 18 25
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 24 29
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 7 21 28
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 31 39
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 12   12
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 11   11
งานการเงิน 7   7
งานบริหารการเงินและแผนงาน 3   3
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6   6
สำนักงานศูนย์พัทยา 0   0
งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ 14   14
รวมทั้งหมด 118 113 231