หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี btanit@engr.tu.ac.th 3136
2 อาจารย์ ดร.จิตสุชา ดาราเย็น ภาควิชาวิศวกรรมเคมี djidsuch@engr.tu.ac.th 3012
3 อาจารย์ ดร.ธรรยบูรณ์ แหลมทอง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ltunyabo@engr.tu.ac.th 3133
4 อาจารย์ ดร.เวโรนิก้า วิโนโต้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี wveronic@engr.tu.ac.th 3127
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี etippabu@engr.tu.ac.th 3124
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pongtorn@engr.tu.ac.th 3128
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pworarat@engr.tu.ac.th 3131
8 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี tpatchar@engr.tu.ac.th 3265
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี psaikhwan@engr.tu.ac.th 3237
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี dpanu@engr.tu.ac.th 3123
11 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี smalee@engr.tu.ac.th 3132
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pworanee@engr.tu.ac.th 3204
13 รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี swanwisa@engr.tu.ac.th 3121
14 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี csatok@engr.tu.ac.th 3122
15 รองศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pharnpon@engr.tu.ac.th 3230
16 รองศาสตราจารย์ ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี cattalee@engr.tu.ac.th 3125
17 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี uphairat@engr.tu.ac.th 3225
18 ศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี gnurak@engr.tu.ac.th 3134
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี sprod@engr.tu.ac.th 3130
20 นายกิตติ เมธาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี mkitti@engr.tu.ac.th 3135
21 นางขวัญมนัส มิตรสุพรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี mkwanman@engr.tu.ac.th 3120
22 นางจิตตรา ดอกบัว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี dchittra@engr.tu.ac.th 3140
23 นางสาววราภรณ์ นิลสนธิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี nwarapor@engr.tu.ac.th 3129
24 นายสากล ม่วงเขียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี msakol@engr.tu.ac.th 3135
25 นางสาวอรสา อินทศร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี iorasa@engr.tu.ac.th 3040