หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ ดร.รังสรรค์ วรรณภพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล wrangsan@engr.tu.ac.th 83-2004
2 อาจารย์ ดร.ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล mlalipha@engr.tu.ac.th 3146
3 อาจารย์ ดร.สนันตน์เขม อิชโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล snunkha@engr.tu.ac.th 83-3002
4 อาจารย์ ดร.อาณาจักร อุดราช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล uanachak@engr.tu.ac.th
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช เจียมจิโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jkrit@engr.tu.ac.th 3273
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร ชวนอาษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cjakkrap@engr.tu.ac.th 3281
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย มานะดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล mchat@engr.tu.ac.th 3142
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เหลืองอาภา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล lchonlad@engr.tu.ac.th 83-3002
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pnattado@engr.tu.ac.th 83-3002
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล rbunyong@engr.tu.ac.th 3159
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ppradya@engr.tu.ac.th 3141
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pmonchai@engr.tu.ac.th 3215
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล switawats@engr.tu.ac.th 3152
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล vsomsak@engr.tu.ac.th 3264
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล acharnna@engr.tu.ac.th 3211
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cdulyach@engr.tu.ac.th 3149
17 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jthira@engr.tu.ac.th 3194
18 รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pwatit@engr.tu.ac.th 3143
19 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล limwiroj@engr.tu.ac.th 3214
20 รองศาสตราจารย์ ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล sup@engr.tu.ac.th 3154
21 รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล disares@engr.tu.ac.th 3276
22 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cchainar@engr.tu.ac.th 3144
23 ศาสตราจารย์ ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล kchao@engr.tu.ac.th 3255
24 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ratphadu@engr.tu.ac.th 3153
25 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล somchart@engr.tu.ac.th 3150
26 นายคคนันต์ ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tkakanun@engr.tu.ac.th 3155
27 นายนิธิวัฒน์ ตองอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tnitiwat@engr.tu.ac.th 3156
28 นางยุวดี เบ็ญมาศ เบาเออร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล byuwadee@engr.tu.ac.th 3041
29 นางสาวเนาวรัตน์ บุญธนะสาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล bnaowarat@engr.tu.ac.th 3151
30 นายไพโรจน์ ทับพุ่ม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tphairoj@engr.tu.ac.th 3156