หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ทัศฐา ศรีวาลัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา skasemch@engr.tu.ac.th 3161
2 อาจารย์ ดร.จินตหรา ลาวงศ์เกิด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ljintara@engr.tu.ac.th 3102
3 อาจารย์ ดร.ภีม เหนือคลอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา npeem@engr.tu.ac.th 3178
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tchanach@engr.tu.ac.th 3271
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรหมพัฒน ธัญสิริชัยศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tphromph@engr.tu.ac.th 3290
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหรัฐ พุทธวรรณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bsaharat@engr.tu.ac.th 3248
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ksurapar@engr.tu.ac.th 3147
8 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา djirawat@engr.tu.ac.th 3208
9 รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา lnaret@engr.tu.ac.th 3106
10 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wboon@engr.tu.ac.th 3101
11 รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา cburacha@engr.tu.ac.th 3105
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wwarit@engr.tu.ac.th 3046
13 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sweeraya@engr.tu.ac.th 3166
14 รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssayan@engr.tu.ac.th 3112
15 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssunisa@engr.tu.ac.th 3107
16 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wuruya@engr.tu.ac.th 3104
17 ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pchongrak@engr.tu.ac.th 3252
18 ศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pnakhorn@engr.tu.ac.th 3164
19 ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bvirote@engr.tu.ac.th 3111
20 นายชุติมา เสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา schutima@engr.tu.ac.th 3118
21 นางสาวธันย์ชนก บุญชอบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bthancha@engr.tu.ac.th 3047
22 นายนภดล มังกรทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา mnopadol@engr.tu.ac.th 3119
23 นายพิสิษฐ ทองจับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tpisit@engr.tu.ac.th 3119
24 นายละเมียด ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tlamaid@engr.tu.ac.th 3244
25 นายสุประวีณ์ ธนันชัยศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา jsuthap@engr.tu.ac.th 3118
26 นางสาวเพ็ญศรี สวนสิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา spensri@engr.tu.ac.th 3039