หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นายคงเดช นิเวศอนันต์กุล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nkongdat@engr.tu.ac.th 3170
2 นายจีราวัฒน์ เนียมรุ่งเรือง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nchirawa@engr.tu.ac.th 83-3400
3 นางชนิดาภา ตาน้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tchanidapa@engr.tu.ac.th 3263
4 นายธรรมนาถ ฉัตรวิไล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ csiwanak@engr.tu.ac.th 3033
5 นางสาวนารีญาร์ ประโพธิง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ pnareeya@engr.tu.ac.th 3170
6 นายปริญญา ศุภกุลธาดาศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ sparinya@engr.tu.ac.th 3036
7 นายปิยพัทธ์ ช่วงฉ่ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ cpiyapat@engr.tu.ac.th 3032
8 นางสาวพรทิพา กรภิญโญภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kporntip@engr.tu.ac.th 3008
9 นางสาวพรรณพร ศักดิ์ศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ sphanpon@engr.tu.ac.th 3263
10 นางสาวมณีรัตน์ คำสนาม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kmaneera@engr.tu.ac.th 3032
11 นายมานพ จงนอก ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ jmanop@engr.tu.ac.th 3035
12 นายศักดิ์ เรืองประยูร ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ rsak@engr.tu.ac.th 3246
13 นายอิทธิกร ธรรมจันทึก ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tittikor@engr.tu.ac.th 3170