หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 ว่าที่ร้อยตรีชยกฤต พันธ์เวหา งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ pchaicha@engr.tu.ac.th 3044
2 นายนราฤทธิ์ ศรีบุญเรือง งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ snararit@engr.tu.ac.th 83-3000
3 นายนิอัสมัน เจ๊ะเลาะ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ cniusamu@engr.tu.ac.th 3023
4 นายปทินกร ยาเคน งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ypathinn@engr.tu.ac.th 3044
5 นายประชา นิลบุศย์ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ npracha@engr.tu.ac.th 3044
6 นายพิสิษฐ บุญเสือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ bpisit@engr.tu.ac.th 3192
7 นายภณคม สิรชินคุณ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ vtewan@engr.tu.ac.th 3029
8 นายภัคพล อั้นน้อย งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ uphakkha@engr.tu.ac.th 3023
9 นายศศิพงศ์ ศรีวานิช งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ssasipon@engr.tu.ac.th 3023
10 นายศิริพัชร์ พลตาล งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ psiripat@engr.tu.ac.th 3023
11 นางศุภดารา คหนันทเสวี งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ksupadar@engr.tu.ac.th 3021
12 นายสมพงษ์ มีแสง งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ sompong@engr.tu.ac.th 3044
13 นายสหรัฐ บุญเสือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ saharat@engr.tu.ac.th 83-3103
14 นายองอาจ ปาเครือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ pongard@engr.tu.ac.th 3023