หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นางสาวกรรณิการ์ ทะรังษี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ skanika@engr.tu.ac.th 3234
2 นางสาวจันทรจิรา จอมเดช โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ chantara@engr.tu.ac.th 3279
3 นางสาวชญาดา อินทรผดุง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ichayada@engr.tu.ac.th 3234
4 นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ schayarat@engr.tu.ac.th 3250
5 นางสาวพัชยา คานจันทึก โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ kchonlad@engr.tu.ac.th 83-3000
6 นางสาวพิรุณ ศรีเหรา โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ pirunsri@engr.tu.ac.th 3234
7 นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ wmintra@engr.tu.ac.th 3235
8 นางสาวสิริญญา ทองอยู่ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ sirinya@engr.tu.ac.th 3279