หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ศิลปชัย ถิรวิทยาคม โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ tsillrapachai@engr.tu.ac.th
2 อาจารย์อำนวยศักดิ์ ทวีลาภ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ tamnuays@engr.tu.ac.th
3 อาจารย์ ดร.ปฏิคม ชีวรุโณทัย โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ cpatikho@engr.tu.ac.th
4 นางสาวกรรณิการ์ ทะรังษี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ skanika@engr.tu.ac.th 3234
5 นางสาวจันทรจิรา จอมเดช โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ chantara@engr.tu.ac.th 3250
6 นางสาวชญาดา อินทรผดุง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ichayada@engr.tu.ac.th 3234
7 นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ schayarat@engr.tu.ac.th 3250
8 นางสาวพัชยา คานจันทึก โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ kchonlad@engr.tu.ac.th 83-3000
9 นางสาวพิรุณ ศรีเหรา โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ pirunsri@engr.tu.ac.th 3234
10 นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ wmintra@engr.tu.ac.th 3235
11 นางสาวสิริญญา ทองอยู่ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ sirinya@engr.tu.ac.th 3279