หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นางพรศรี ภูศรี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ spornsri@engr.tu.ac.th 3010
2 นางศิริมา ศังขรัตน์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ksirima@engr.tu.ac.th 3241
3 นางสาวสิทธิดา จิรพันธ์พิพัฒน์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ jsittida@engr.tu.ac.th 3242
4 นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ sukontha@engr.tu.ac.th 3011
5 นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนสร้าง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ - 3244
6 นายสุวิทย์ เรืองจาบ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ rsuwit@engr.tu.ac.th 3240
7 นางสาวอังคนา ไสยศิลป์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ sangkan@engr.tu.ac.th 3244