หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานบริหารการเงินและแผนงาน
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นางสาวจันทิมา ทองเปี่ยม งานงบประมาณและบัญชี tjantima@engr.tu.ac.th 3275
2 นางสาววิภาพร สิโนทก งานงบประมาณและบัญชี swipapor@engr.tu.ac.th 3168
3 นางสุนันทา คันทะสิทธิ์ งานงบประมาณและบัญชี csununth@engr.tu.ac.th 3017