หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : งานบริการวิชาการและวิจัย
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 นายกิจชพงษ์ เตื่อประโคน งานบริการวิชาการและวิจัย tkitchap@engr.tu.ac.th 3277
2 นางสาวจริยานุช อินทร์ช้าง งานบริการวิชาการและวิจัย ijariyan@engr.tu.ac.th 3185
3 นางสาวจินตณา ช่วงฉ่ำ งานบริการวิชาการและวิจัย cjintana@engr.tu.ac.th 3292
4 นางสาวนันธิดา นิลบุศย์ งานบริการวิชาการและวิจัย nnantida@engr.tu.ac.th 3020
5 นางพิมพ์ชฎา อาจวิชัย งานบริการวิชาการและวิจัย amayuree@engr.tu.ac.th 3075
6 นางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร งานบริการวิชาการและวิจัย pmorakot@engr.tu.ac.th 3184
7 นายสิทธิศักดิ์ บุญคุ้ม งานบริการวิชาการและวิจัย bsittisa@engr.tu.ac.th 3022