หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ เอวานส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ kwarinth@engr.tu.ac.th 3079
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ swararat@engr.tu.ac.th 3084
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ nwuttinan@engr.tu.ac.th 3072
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ภาระราช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ psawat@engr.tu.ac.th 3077
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ssupamar@engr.tu.ac.th 3076
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินทยา คำกันยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ kanintay@engr.tu.ac.th 3286
7 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ tjirarat@engr.tu.ac.th 3083
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ vdanupun@engr.tu.ac.th 3089
9 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ lbusaba@engr.tu.ac.th 3177
10 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ nmontale@engr.tu.ac.th 3085
11 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ mapiwat@engr.tu.ac.th 3189
12 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ tsamerji@engr.tu.ac.th 3087
13 ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ltritos@engr.tu.ac.th 3088
14 ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ lpongch@engr.tu.ac.th 3081
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ เจริญพร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ cnaris@engr.tu.ac.th 3093
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ cparicha@engr.tu.ac.th 3078
17 นางสาวชมพูนุช พิกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pchompoo@engr.tu.ac.th 3086
18 นางธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ schonthi@engr.tu.ac.th 3097
19 นางวรรณวิภา ชวาลสันตติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ twanwipa@engr.tu.ac.th 3176
20 นายวัชรชัย พิมพกรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pwachara@engr.tu.ac.th 3174
21 นายศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ psakchalerm@engr.tu.ac.th 3098
22 นายอนันท์ เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ panan@engr.tu.ac.th 3218
23 นางอุษมา พิณสุรงค์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pusama@engr.tu.ac.th 3238