หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
รายละเอียด
หน่วยงาน : รวมทุกหน่วยงานโดยเรียงตามรายชื่อ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด E-mail เบอร์โทร
1 อาจารย์ทัศฐา ศรีวาลัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา skasemch@engr.tu.ac.th 3161
2 อาจารย์ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี btanit@engr.tu.ac.th 3136
3 อาจารย์นาวิน สมญาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ snawin@engr.tu.ac.th 3064
4 อาจารย์วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ pwachira@engr.tu.ac.th 3082
5 อาจารย์ศิลปชัย ถิรวิทยาคม โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ tsillrapachai@engr.tu.ac.th
6 อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ psurasak@engr.tu.ac.th 3080
7 อาจารย์อำนวยศักดิ์ ทวีลาภ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ tamnuays@engr.tu.ac.th
8 อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cneramit@engr.tu.ac.th 83-3002
9 อาจารย์ ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ skanchan@engr.tu.ac.th 3062
10 อาจารย์ ดร.จินตหรา ลาวงศ์เกิด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ljintara@engr.tu.ac.th 3102
11 อาจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tchanach@engr.tu.ac.th 3271
12 อาจารย์ ดร.ชุมพล บุญมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ dr.choompol.boonmee@gmail.com 3034
13 อาจารย์ ดร.ปฏิคม ชีวรุโณทัย โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ cpatikho@engr.tu.ac.th
14 อาจารย์ ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ opreeti@engr.tu.ac.th 3067
15 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ lpongpha@engr.tu.ac.th 3283
16 อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ mpongsak@engr.tu.ac.th 3229
17 อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ bporr@engr.tu.ac.th 3053
18 อาจารย์ ดร.ภีม เหนือคลอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา npeem@engr.tu.ac.th 3178
19 อาจารย์ ดร.รังสรรค์ วรรณภพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล wrangsan@engr.tu.ac.th 83-2004
20 อาจารย์ ดร.ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล mlalipha@engr.tu.ac.th 3146
21 อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา lwarouns@engr.tu.ac.th 3172
22 อาจารย์ ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ sirisilp@engr.tu.ac.th 83-3001
23 อาจารย์ ดร.สนันตน์เขม อิชโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล snunkha@engr.tu.ac.th 83-3002
24 อาจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ksurapar@engr.tu.ac.th 3147
25 อาจารย์ ดร.อาณาจักร อุดราช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล uanachak@engr.tu.ac.th
26 อาจารย์ ดร.เวโรนิก้า วิโนโต้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี wveronic@engr.tu.ac.th 3127
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช เจียมจิโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jkrit@engr.tu.ac.th 3273
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา kridayut@engr.tu.ac.th 3103
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ไชยสาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ckrisada@engr.tu.ac.th 3290
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร ชวนอาษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cjakkrap@engr.tu.ac.th 3281
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ djackrav@engr.tu.ac.th 3269
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ kjirawan@engr.tu.ac.th 3090
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย มานะดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล mchat@engr.tu.ac.th 3142
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เหลืองอาภา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล lchonlad@engr.tu.ac.th 83-3002
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pnattado@engr.tu.ac.th 83-3002
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tanthanuch1@engr.tu.ac.th 3224
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ dahmmaet@engr.tu.ac.th 3058
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ taweesak@engr.tu.ac.th 3059
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี etippabu@engr.tu.ac.th 3124
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติการ นิ่มสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nsnitikarn@engr.tu.ac.th 3056
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต ศิริณัฏสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี bsirinut@engr.tu.ac.th 3280
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล rbunyong@engr.tu.ac.th 3159
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ppradya@engr.tu.ac.th 3141
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tpiya@engr.tu.ac.th 3249
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pongtorn@engr.tu.ac.th 3128
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kphisan@engr.tu.ac.th 3267
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pmonchai@engr.tu.ac.th 3215
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pworarat@engr.tu.ac.th 3131
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ swararat@engr.tu.ac.th 3084
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล switawats@engr.tu.ac.th 3152
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย รักสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา rwinai@engr.tu.ac.th 3046
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ nwuttinan@engr.tu.ac.th 3072
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ psupakit@engr.tu.ac.th 3270
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ vsupacha@engr.tu.ac.th 3054
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ supawat@engr.tu.ac.th 3202
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล vsomsak@engr.tu.ac.th 3264
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ภาระราช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ psawat@engr.tu.ac.th 3077
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหรัฐ พุทธวรรณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bsaharat@engr.tu.ac.th 3248
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี supitcha@engr.tu.ac.th 3133
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ssupamar@engr.tu.ac.th 3076
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินทยา คำกันยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ kanintay@engr.tu.ac.th 3286
62 รองศาสตราจารย์ ดร.จรี ไชยชาญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ cjarree@engr.tu.ac.th 3253
63 รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tchartur@engr.tu.ac.th 3213
64 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ tjirarat@engr.tu.ac.th 3083
65 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา djirawat@engr.tu.ac.th 3208
66 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nchanath@engr.tu.ac.th 3063
67 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล acharnna@engr.tu.ac.th 3211
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ vdanupun@engr.tu.ac.th 3089
69 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cdulyach@engr.tu.ac.th 3149
70 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nsongyot@engr.tu.ac.th 3148
71 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล jthira@engr.tu.ac.th 3194
72 รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pnakhorn@engr.tu.ac.th 3164
73 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ nopporn@engr.tu.ac.th 3050
74 รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ unopadol@engr.tu.ac.th 3187
75 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ วัฒนกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ wnarin@engr.tu.ac.th 3055
76 รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี gnurak@engr.tu.ac.th 3134
77 รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา lnaret@engr.tu.ac.th 3106
78 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wboon@engr.tu.ac.th 3101
79 รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา cburacha@engr.tu.ac.th 3105
80 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ lbusaba@engr.tu.ac.th 3177
81 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี tpatchar@engr.tu.ac.th 3265
82 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ apichai@engr.tu.ac.th 3065
83 รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี psaikhwan@engr.tu.ac.th 3237
84 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี dpanu@engr.tu.ac.th 3123
85 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ nmontale@engr.tu.ac.th 3085
86 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี smalee@engr.tu.ac.th 3132
87 รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pworanee@engr.tu.ac.th 3204
88 รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี swanwisa@engr.tu.ac.th 3121
89 รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล pwatit@engr.tu.ac.th 3143
90 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา bvirote@engr.tu.ac.th 3111
91 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล limwiroj@engr.tu.ac.th 3214
92 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ aweerach@engr.tu.ac.th 3173
93 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ wa@engr.tu.ac.th 3239
94 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sweeraya@engr.tu.ac.th 3166
95 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ csomchar@engr.tu.ac.th 3051
96 รองศาสตราจารย์ ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล sup@engr.tu.ac.th 3154
97 รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี csatok@engr.tu.ac.th 3122
98 รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssayan@engr.tu.ac.th 3112
99 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สมิทธากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ssunisa@engr.tu.ac.th 3107
100 รองศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี pharnpon@engr.tu.ac.th 3230
101 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ mapiwat@engr.tu.ac.th 3189
102 รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล disares@engr.tu.ac.th 3276
103 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา wuruya@engr.tu.ac.th 3104
104 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ tsamerji@engr.tu.ac.th 3087
105 รองศาสตราจารย์ ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี cattalee@engr.tu.ac.th 3125
106 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล cchainar@engr.tu.ac.th 3144
107 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ npaiboon@engr.tu.ac.th 3048
108 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี uphairat@engr.tu.ac.th 3225
109 ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา pchongrak@engr.tu.ac.th 3252
110 ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา cchava@engr.tu.ac.th 3100
111 ศาสตราจารย์ ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล kchao@engr.tu.ac.th 3255
112 ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ltritos@engr.tu.ac.th 3088
113 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ratphadu@engr.tu.ac.th 3153
114 ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ lpongch@engr.tu.ac.th 3081
115 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล somchart@engr.tu.ac.th 3150
116 ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ msanya@engr.tu.ac.th 3057
117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ เจริญพร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ cnaris@engr.tu.ac.th 3093
118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ cparicha@engr.tu.ac.th 3078
119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปราน สิริธีรศาสน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี sprod@engr.tu.ac.th 3130
120 นางสาวกนกพร คงนาค โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน kkanokpo@engr.tu.ac.th 3196
121 นางสาวกรรณิการ์ ทะรังษี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ skanika@engr.tu.ac.th 3234
122 นางสาวกรุณา บุญจารุพัฒน์ งานบริหารการเงินและแผนงาน bkaruna@engr.tu.ac.th 3017
123 นายกฤชธวัช ใจกล้า งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ jkachorn@engr.tu.ac.th 3236
124 นายกิจชพงษ์ เตื่อประโคน งานบริการวิชาการและวิจัย tkitchap@engr.tu.ac.th 3277
125 นายกิตติ เมธาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี mkitti@engr.tu.ac.th 3135
126 นางขวัญมนัส มิตรสุพรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี mkwanman@engr.tu.ac.th 3120
127 นายคคนันต์ ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tkakanun@engr.tu.ac.th 3155
128 นายคงเดช นิเวศอนันต์กุล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nkongdat@engr.tu.ac.th 3170
129 นางจรรยาพร พันธ์เวหา งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ljanyapo@engr.tu.ac.th 3220
130 นางสาวจริยานุช อินทร์ช้าง งานบริการวิชาการและวิจัย ijariyan@engr.tu.ac.th 3185
131 นางสาวจันทรจิรา จอมเดช โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ chantara@engr.tu.ac.th 3250
132 นายจันทร์ชัย เต็มลักษมี งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ tchanchai@engr.tu.ac.th 3014
133 นางสาวจันทิมา ทองเปี่ยม โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน tjantima@engr.tu.ac.th 3275
134 นางสาวจิดาภา มูลสีสุก งานพัสดุ mthayada@engr.tu.ac.th 3205
135 นางจิตตรา ดอกบัว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี dchittra@engr.tu.ac.th 3140
136 นางสาวจินตณา ช่วงฉ่ำ งานบริการวิชาการและวิจัย cjintana@engr.tu.ac.th 3292
137 นางสาวจิราพร พุกจันทา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน pjirapor@engr.tu.ac.th 83-3102
138 นายจีราวัฒน์ เนียมรุ่งเรือง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ nchirawa@engr.tu.ac.th 83-3400
139 นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ schatchai@engr.tu.ac.th 3069
140 นางสาวชญาดา อินทรผดุง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ichayada@engr.tu.ac.th 3234
141 นางสาวชญารัตน์ แสงเพ็ชร โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ schayarat@engr.tu.ac.th 3250
142 นางชนิดาภา ตาน้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tchanidapa@engr.tu.ac.th 3263
143 นางสาวชมพูนุช พิกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pchompoo@engr.tu.ac.th 3086
144 ว่าที่ร้อยตรีชยกฤต พันธ์เวหา งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ pchaicha@engr.tu.ac.th 3044
145 นายชัชพล ก้านเพชร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kchatcha@engr.tu.ac.th 3074
146 นางสาวชาลิสา ล้วนทร งานการเงิน lchalisa@engr.tu.ac.th 3228
147 นายชุติมา เสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา schutima@engr.tu.ac.th 3118
148 นางสาวชุติมา ญาณะ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ cchutima@engr.tu.ac.th 3212
149 นางสาวชุลีพร เจนในเมือง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน chulee@engr.tu.ac.th 3221
150 นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย์ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ cyanin@engr.tu.ac.th 3024
151 นางสาวณปภัช รัตนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tukanjana@engr.tu.ac.th 3071
152 นางดวงพร เข้มสีขำ งานการเงิน kdoungpo@engr.tu.ac.th 3228
153 นายธนภัทร ยาวะโนภาส งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ythannap@engr.tu.ac.th 3012
154 นางสาวธนวดี ทิพย์คงคา งานบริหารการเงินและแผนงาน tthanawa@engr.tu.ac.th 3019
155 นายธรรมชาติ ธรรมบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ tthammac@engr.tu.ac.th 3070
156 นายธรรมนาถ ฉัตรวิไล ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ csiwanak@engr.tu.ac.th 3033
157 นางธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ schonthi@engr.tu.ac.th 3097
158 นางสาวธันยธรณ์ ดุลกลาง งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ dthanyat@engr.tu.ac.th 3060
159 นายนภดล มังกรทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา mnopadol@engr.tu.ac.th 3119
160 นางสาวนรารัตน์ คงวัฒนา งานการเงิน knararat@engr.tu.ac.th 3200
161 นายนราฤทธิ์ ศรีบุญเรือง งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ snararit@engr.tu.ac.th 83-3000
162 นางสาวนัฐพร หาญสุโพธิพันธ์ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน hnattapo@engr.tu.ac.th 3256
163 นางสาวนันธิดา นิลบุศย์ งานบริการวิชาการและวิจัย nnantida@engr.tu.ac.th 3020
164 นางสาวนารีญาร์ ประโพธิง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ pnareeya@engr.tu.ac.th 3170
165 นายนิธิวัฒน์ ตองอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tnitiwat@engr.tu.ac.th 3156
166 นายนิอัสมัน เจ๊ะเลาะ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ cniusamu@engr.tu.ac.th 3023
167 นางบุญเรือน กล่ำสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kboonruan@engr.tu.ac.th 3037
168 นายปทินกร ยาเคน งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ypathinn@engr.tu.ac.th 3044
169 นายประชา นิลบุศย์ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ npracha@engr.tu.ac.th 3044
170 นายปริญญา ศุภกุลธาดาศิริ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ sparinya@engr.tu.ac.th 3036
171 นายปิยพัทธ์ ช่วงฉ่ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ cpiyapat@engr.tu.ac.th 3032
172 นางสาวพรทิพา กรภิญโญภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kporntip@engr.tu.ac.th 3008
173 นางสาวพรรณพร ศักดิ์ศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ sphanpon@engr.tu.ac.th 3263
174 นางพรศรี ภูศรี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ spornsri@engr.tu.ac.th 3010
175 นางสาวพัชยา คานจันทึก โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ kchonlad@engr.tu.ac.th 83-3000
176 นางพิมพ์ชฎา อาจวิชัย งานบริการวิชาการและวิจัย amayuree@engr.tu.ac.th 3075
177 นางสาวพิรุณ ศรีเหรา โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ pirunsri@engr.tu.ac.th 3234
178 นายพิสิษฐ ทองจับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tpisit@engr.tu.ac.th 3119
179 นายพิสิษฐ บุญเสือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ bpisit@engr.tu.ac.th 3192
180 นายภณคม สิรชินคุณ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ vtewan@engr.tu.ac.th 3029
181 นายภัคพล อั้นน้อย งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ uphakkha@engr.tu.ac.th 3023
182 นายภานุวัฒน์ บุญตาท้าว โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน bphanuwa@engr.tu.ac.th 83-3104
183 นายมงคล โรจนเสน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ rmongkol@engr.tu.ac.th 3068
184 นางสาวมณฑิกากาญจน์ นุชรักษ์ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน nmonthik@engr.tu.ac.th 3256
185 นางสาวมณีรัตน์ คำสนาม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ kmaneera@engr.tu.ac.th 3032
186 นางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร งานบริการวิชาการและวิจัย pmorakot@engr.tu.ac.th 3184
187 นายมานพ จงนอก ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ jmanop@engr.tu.ac.th 3035
188 นางมาลี อินทร์ประเสริฐ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ mmalee@engr.tu.ac.th 3013
189 นางสาวมินตรา วัชชิระนาวิน โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ wmintra@engr.tu.ac.th 3235
190 นางยุวดี เบ็ญมาศ เบาเออร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล byuwadee@engr.tu.ac.th 3041
191 นายละเมียด ธรรมทันตา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา tlamaid@engr.tu.ac.th 3244
192 นางวรรณวิภา ชวาลสันตติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ twanwipa@engr.tu.ac.th 3176
193 นางสาววราภรณ์ นิลสนธิ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี nwarapor@engr.tu.ac.th 3129
194 นายวรเศรษฐ์ นิธิอนันต์ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ nworaset@engr.tu.ac.th 3203
195 นายวัชรชัย พิมพกรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pwachara@engr.tu.ac.th 3174
196 นางสาววิภาพร สิโนทก งานบริหารการเงินและแผนงาน swipapor@engr.tu.ac.th 3168
197 นางสาววิภารัตน์ สีดา งานการเงิน swiparat@engr.tu.ac.th 3227
198 นางสาววิภาวลัย โภคทรัพย์ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน pwipawal@engr.tu.ac.th 3256
199 นายศศิพงศ์ ศรีวานิช งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ssasipon@engr.tu.ac.th 3023
200 นายศักดิ์ เรืองประยูร ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ rsak@engr.tu.ac.th 3246
201 นายศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ psakchalerm@engr.tu.ac.th 3098
202 นางสาวศิริพร พุกจันทา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน psiripor@engr.tu.ac.th 3221
203 นายศิริพัชร์ พลตาล งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ psiripat@engr.tu.ac.th 3023
204 นางศิริมา ศังขรัตน์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ksirima@engr.tu.ac.th 3241
205 นางศุภดารา คหนันทเสวี งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ksupadar@engr.tu.ac.th 3021
206 นายสมพงษ์ มีแสง งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ sompong@engr.tu.ac.th 3044
207 นายสมศักดิ์ หริรักษ์ดำรง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี hsomsak@engr.tu.ac.th 3135
208 นางสาวสมศิริ แอนดะริส โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน asomsiri@engr.tu.ac.th 3028
209 นางสมหมาย มังกรทอง งานการเงิน rsommai@engr.tu.ac.th 3016
210 นายสยามรัฐ คงทอง งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ ksiamrat@engr.tu.ac.th 3181
211 นายสหรัฐ บุญเสือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ saharat@engr.tu.ac.th 83-3103
212 นายสากล ม่วงเขียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี msakol@engr.tu.ac.th 3135
213 นางสายสุณี ผลพิทักษ์ งานการเงิน psaisunee@engr.tu.ac.th 3182
214 นายสิทธิศักดิ์ บุญคุ้ม งานบริการวิชาการและวิจัย bsittisa@engr.tu.ac.th 3022
215 นางสาวสิริญญา ทองอยู่ โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ sirinya@engr.tu.ac.th 3279
216 นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ สำนักงานเลขานุการคณะฯ wsukanya@engr.tu.ac.th 3009
217 นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ sukontha@engr.tu.ac.th 3011
218 นางสุนันทา คันทะสิทธิ์ งานบริหารการเงินและแผนงาน csununth@engr.tu.ac.th 3019
219 นายสุประวีณ์ ธนันชัยศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา jsuthap@engr.tu.ac.th 3118
220 นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนสร้าง งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ - 3244
221 นายสุริยะ เฉลิมบุญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ csuriya@engr.tu.ac.th 3074
222 นายสุวิทย์ เรืองจาบ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ rsuwit@engr.tu.ac.th 3240
223 นายองอาจ ปาเครือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ pongard@engr.tu.ac.th 3023
224 นายอนันท์ เพ็ชรผึ้ง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ panan@engr.tu.ac.th 3218
225 นายอนุชา พิมพ์เสน โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน panucha@engr.tu.ac.th 3274
226 นางสาวอรทัย ยศศักดิ์ศรี งานการเงิน yorathai@engr.tu.ac.th 3227
227 นายอรรถสิทธิ์ ประชากุล งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ patthasith@engr.tu.ac.th 3023
228 นางสาวอรสา อินทศร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี iorasa@engr.tu.ac.th 3040
229 นางสาวอลิสา โรหิตเสถียร งานพัสดุ ralisa@engr.tu.ac.th 3018
230 นางสาวอังคนา ไสยศิลป์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ sangkan@engr.tu.ac.th 3244
231 นางสาวอัญชลี ขำนวนทอง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน kanchale@engr.tu.ac.th 83-3200
232 นายอัฐตพงษ์ เทียนขวัญ งานพัสดุ tattapong@engr.tu.ac.th 3167
233 นายอิทธิกร ธรรมจันทึก ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ tittikor@engr.tu.ac.th 3170
234 นางอุษมา พิณสุรงค์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ pusama@engr.tu.ac.th 3238
235 นางสาวเนาวรัตน์ บุญธนะสาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล bnaowarat@engr.tu.ac.th 3151
236 นางสาวเพ็ญศรี สวนสิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา spensri@engr.tu.ac.th 3039
237 นางเรณู ฤกษ์บัญชี งานพัสดุ rraynoo@engr.tu.ac.th 3015
238 นางแสงเทียน พิกุล งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ psangtea@engr.tu.ac.th 3113
239 นายโยธิน อุทยานิล งานพัสดุ ayothin@engr.tu.ac.th 3018
240 นางสาวโยษิตา เปลี่ยนสอน โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน pyosita@engr.tu.ac.th 3028
241 ว่าที่ร้อยตรีไฉน กุญแจทอง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ kchanai@engr.tu.ac.th 3165
242 นายไพรัตน์ รักพืช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี rpairat@engr.tu.ac.th 3138
243 นายไพโรจน์ ทับพุ่ม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล tphairoj@engr.tu.ac.th 3156