หน้าหลัก  |  บุคลากร  |  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  |  ดาว์นโหลด  |  รายงานอัตราบุคคล  |  ติดต่อสอบถาม  |  ประกาศข่าว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
05.07.2566 ช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
05.07.2566 อัตราขั้นต่ำขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
03.07.2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2563
03.07.2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
14.03.2566 แจ้งกำหนดรอบระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
08.07.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2563
05.07.2565 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากร สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
24.06.2565 อัตราการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป
16.06.2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
24.08.2564 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
25.02.2564 หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564
29.10.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2563
17.03.2563 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
07.02.2563 ประกาศ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2563
30.01.2563 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
30.09.2562 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2553
22.05.2562 หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เม.ย.62, 1 ต.ค.62 และเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ต.ค.62
19.04.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีส่งผลสอบล่าช้า
28.12.2561 ประกาศ มธ. เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561
01.11.2561 หลักเกณฑ์และอัตราการรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2561
24.04.2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
30.01.2561 พจนานุกรม สมรรถนะร่วม มธ.
11.01.2561 ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
11.01.2561 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6-10
11.01.2561 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ
11.01.2561 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
26.07.2560 แก้ไขหลักเกณฑ์กลางในการเลื่อนค่าจ้างประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบการประเมินเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
06.10.2559 ประกาศ มธ.เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
24.08.2559 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานสำหรับพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อขยายเพดานค่าจ้างที่กำลังจะเต็มขั้นและเต็มขั้นในระดับตำแหน่งต่างๆ พ.ศ.2559
09.06.2559 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น (กำหนดให้ใช้สำหรับพนักงานเงินรายได้ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)
03.05.2559 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น (กำหนดให้ใช้สำหรับพนักงานเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี-โท-เอก)
23.03.2559 หลักเกณฑ์กลางในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2559
18.02.2559 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
18.02.2559 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี (เพิ่มเติม)
20.10.2558 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน e-learning เพื่อขอรับเงินสนับสนุนบุคลากร สำหรับอาจารย์ พ.ศ. 2558
20.10.2558 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2558
20.10.2558 หลักเกณฑ์กลางในการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 58
20.10.2558 แนวนโยบายการบริหาร คณบดี
20.10.2558 มอบหมายอำนาจ หน้าที่และขอบเขตภาระงาน ของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
20.10.2558 การขออนุมัติไปบริการวิชาการภายนอกคณะฯ
20.10.2558 ปฏิทินการจัดทำเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ