หน้าแรก   |   บุคลากร   |   กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน   |   แบบฟอร์ม   |   คู่มือปฏิบัติงาน   |   ติดต่อเรา   |   ประกาศข่าว
 
กฎ ระเบียบ
กระทรวง / กรม
20.02.2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
08.01.2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
08.01.2559 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2550)
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ 2550
05.01.2559 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
05.01.2559 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548)
05.01.2559 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (กค 0409.6ว 42 ลว.26 ก.ค.2550)
05.01.2559 สรุปเปรียบเทียบของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับเดิม)
05.01.2559 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25.04.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559
25.04.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2549
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยโครงการบริการสังคม พ.ศ.2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22.06.2563 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
03.07.2562 ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
05.01.2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
24.06.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
05.01.2559 ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
05.01.2559 ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2539
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
05.01.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2547
 

ประกาศ
กระทรวง / กรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25.04.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559
25.04.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการจัดกลุ่มคณะหรือวิทยาลัยเพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัยพ.ศ.2559
05.01.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
05.01.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
05.01.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
04.10.2564 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การนำส่งเงิน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
25.02.2562 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม พ.ศ.2562
03.01.2562 ยกเลิกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ
01.11.2561 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์และสถานที่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
19.10.2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เงินอุดหนุนโครงงาน สหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์
05.03.2561 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2561(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1)
05.01.2559 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2557
05.01.2559 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินและการส่งภาระงานเพื่อรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์สำหรับอาจารย์ประจำ พ.ศ.2557
05.01.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม พ.ศ.2557
05.01.2559 เรื่อง การนำส่งเงิน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการสังคมของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
 

หนังสือเวียน
กระทรวง / กรม
28.11.2562 หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย การส่งเอกสารและการใช้แบบฟอร์ม งานพัสดุและการเงิน
22.03.2561 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว.143 ลงวันที่ 19 มี.ค.61)
20.02.2561 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว.76)
20.02.2561 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว.22)
08.01.2559 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3ว 80 ลว.8 เม.ย.2557)
08.01.2559 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3ว 21 ลว 13 ก.พ. 2557)
05.01.2559 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 1 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
05.01.2559 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2ว447 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการ
05.01.2559 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2ว371 เรื่อง การขยายโครงการจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
05.01.2559 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2ว356 เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
05.01.2559 หนังสือเวียนกองคลัง มธ. ลงวันที่ 30 ก.ย.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน
05.01.2559 หนังสือเวียนจากกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจ่ายเงิน (ที่ ศธ.0516.05 ว.35)
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์