หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
21.09.2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถอาคารอำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก
05.09.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการ ชั้น ๓ -๗ และห้องแท็งค์น้ำชั้นดาดฟ้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06.08.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26.07.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่อง ECU จำนวน 1 ชุด
10.07.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก จำนวน 1,060 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28.06.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน 1 งาน
26.06.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22.06.2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
02.05.2561 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
09.04.2561 ผนวกแนบท้ายสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (ผนวก 1 ผนวก 2 ผนวก 3 ผนวก 4 และ ผนวก 5)
09.04.2561 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง กรณีที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว (วงเงินไม่เกิน 10,000.- บาท)
09.04.2561 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
09.04.2561 บันทึกข้อความ งานพัสดุ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน ที่ ศธ 0516.22/- ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
30.03.2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30.03.2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20.02.2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20.02.2561 แบบ ปปช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
20.02.2561 แบบ ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
25.09.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเก้าอี้และอุปกรณ์ Active Learning ห้องเรียน จำนวน 1 ชุด
25.09.2561 ประกาศผุ้ชนะราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนแบบ Active Learning จำนวน 1 ชุด
21.09.2561 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงประตุหน้าต่างห้องเรียนและห้องพักอาจารย์อาคารอำนวยการ
21.09.2561 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
21.09.2561 ประกาศผุ้ชนะราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
14.09.2561 ประกาศประมูลขายทอดตลาดเศษซากพัสดุที่หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 7 รายการ
10.09.2561 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
07.09.2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
05.09.2561 ประกาศผู้ชนะราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2562
10.08.2561 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 14 เครื่อง ปี 2562
10.08.2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562
03.08.2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการ ชั้น ๓ -๗ และห้องแท็งค์น้ำชั้นดาดฟ้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25.07.2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
23.07.2561 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการ ชั้น 3-7 และห้องแท็งค์น้ำชั้นดาดฟ้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.07.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้อง วจ.620 จำนวน 1 งาน