หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
09.04.2561 ผนวกแนบท้ายสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (ผนวก 1 ผนวก 2 ผนวก 3 ผนวก 4 และ ผนวก 5)
09.04.2561 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง กรณีที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว (วงเงินไม่เกิน 10,000.- บาท)
09.04.2561 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
09.04.2561 บันทึกข้อความ งานพัสดุ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน ที่ ศธ 0516.22/- ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
30.03.2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30.03.2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20.02.2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
20.02.2561 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 54 ชุด ด้วยวิธีกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)