หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
23.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครือข่ายสัญญาณภาพรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและวิจัย 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับสำหรับห้องประชุมสัมมนา ห้อง ๔๐๖ ชั้น ๔ ตึกปฏิบัติการและวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03.03.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลอดสแตนเลส ๒ ชิ้น แปรง ๑ ชิ้น พร้อมถุงผ้าสกรีนลาย จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการต่ออายุกาใช้โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองวงจรรีเลย์พื้นฐาน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสาธิตปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28.01.2563 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
23.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่รอบสมัครรับนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.01.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายการไหลของอนุภาคสำหรับเครื่องวัดความเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี e-bidding
17.01.2563 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อชุดนำแสงเลเซอร์สำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพการไหล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่รอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโหลดตัวต้านทาน 3.3 kW 1 ชุด
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.11.2562 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
08.11.2562 แบบ บก.05 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
08.11.2562 แบบ บก.04 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
18.03.2563 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องวัดการไหลแบบเฉือน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18.03.2563 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องวัดค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสหกรรม 4.0 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
15.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติและการแสดงผล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง
15.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารด้วย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง
15.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง
15.03.2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคซื้อชุดประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายการไหลของอนุภาคสำหรับเครื่องวัดความเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก
11.03.2563 ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.03.2563 ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองเส้นใยแก้วนำแสงเบื้องต้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28.02.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28.02.2563 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์