หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่รอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโหลดตัวต้านทาน 3.3 kW 1 ชุด
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.11.2562 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
08.11.2562 แบบ บก.05 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
08.11.2562 แบบ บก.04 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
08.11.2562 แบบ บก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
08.11.2562 แบบ บก.02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
08.11.2562 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
08.11.2562 BOQ. แบบแสดราคาและปริมาณ (งานก่อสร้าง)
08.11.2562 พ.009.63แบบคำขอลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ สำหรับงานวิจัย
08.11.2562 พ.009.63 แผนผังขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนพัสดุ สำหรับงานวิจัย
08.11.2562 พ.013.63 การกำหนดตัวถ่วงคอมพิวเตอร์
08.11.2562 พ.011.63 แบบขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์
08.11.2562 พ.010.63 รายงานผลการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาค
08.11.2562 พ.008.63 แบบฟอร์มใบนำพัสดุออกนอกพื้นที่
08.11.2562 พ.007.63 แบบรายงานผลการควบคุมงานประจำวัน
08.11.2562 พ.006.63 แบบขอความเห็นชอบในการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง (งานก่อสร้าง)
08.11.2562 พ.005.63 แบบรายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
07.10.2562 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารอำนวยการ
27.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2563
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๑ เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ห้อง 407 สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมตัวอย่างทดสอบวัสดุอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26.09.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมสัมมนา โดยวิธีคัดเลือก
25.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเหมาบริการดูแลสวนบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20.09.2562 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการ ช้้น ๓-๔ ด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีคัดเลือก
18.09.2562 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารอำนวยการ
18.09.2562 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารอำนวยการ ชั้น 3-4 ด้านทิศเหนือ
13.08.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ