หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
12.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสาธิตปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04.02.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28.01.2563 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
23.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่รอบสมัครรับนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22.01.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายการไหลของอนุภาคสำหรับเครื่องวัดความเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี e-bidding
17.01.2563 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อชุดนำแสงเลเซอร์สำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพการไหล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
20.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09.12.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่รอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
25.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโหลดตัวต้านทาน 3.3 kW 1 ชุด
20.11.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.11.2562 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง
08.11.2562 แบบ บก.05 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
08.11.2562 แบบ บก.04 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
08.11.2562 แบบ บก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
08.11.2562 แบบ บก.02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
08.11.2562 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
08.11.2562 BOQ. แบบแสดราคาและปริมาณ (งานก่อสร้าง)
08.11.2562 พ.009.63แบบคำขอลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ สำหรับงานวิจัย
08.11.2562 พ.009.63 แผนผังขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนพัสดุ สำหรับงานวิจัย

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
13.02.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติและการแสดงผล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ชุด
13.02.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติและการแสดงผล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.02.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.02.2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายการไหลของอนุภาคสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดวปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding
11.02.2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อตู้เตรียมสาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding
04.02.2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบอัตโนมัติและการแสดงผล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ ชุด
04.02.2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง
04.02.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแตกต่างของปริมาณความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04.02.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04.02.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการไหลแบบเฉือน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31.01.2563 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
30.01.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30.01.2563 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารด้วย CO2 ในสภาะเหนือวิกฤติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29.01.2563 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Co-Working space คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
29.01.2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสติ