หน้าแรก  |  บุคลากร  |  กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน  |  แบบฟอร์ม  |  คู่มือปฏิบัติงาน   |  ติดต่อเรา  |  ประกาศข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
14.02.2562 ประกาศราคากลางงานเช่ารถประจำตำแหน่ง
02.11.2561 แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0516.22/- ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
02.11.2561 พ.009/62 บันทึกขออนุมัติขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค)
02.11.2561 พ.008/62 แบบการโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
02.11.2561 พ.007/62 การกำหนดตัวถ่วงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
02.11.2561 พ.006/62 แบบใบนำออก วัสดุ/ครุภัณฑ์
02.11.2561 พ.005/62 บันทึกรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (ว.๑๑๙)
02.11.2561 พ.004/62 บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง(งานจ้างก่อสร้าง)
02.11.2561 พ.003/62 บันทึกรายงานขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
02.11.2561 พ.002/62 แบบใบเบิกวัสดุ
02.11.2561 พ.001/62 บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
02.11.2561 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
02.11.2561 แบบ บก.05 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
02.11.2561 แบบ บก.04 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
02.11.2561 แบบ บก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
02.11.2561 แบบ บก.02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
02.11.2561 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
25.10.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องวัดความหยาบสำหรับงานกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง
19.10.2561 การจำแนกงบประมาณ
27.09.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
12.02.2562 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดโหลดตัวต้านทาน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06.02.2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
09.01.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วัดกระแส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28.12.2561 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดโหลดตัวต้านทาน จำนวน 3 ชุด
24.12.2561 ประกาศผู้ชนะราคาชุดตรวจสอบวัดความเค้นด้วยใยแก้วนำแสง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17.12.2561 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
07.12.2561 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบวัดความเค้นด้วยใยแก้วนำแสง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี e-bidding
07.12.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นงานแผ่นขนาดใหญ่ความเที่ยงตรงสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30.11.2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
23.11.2561 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ จำนวน 1 งาน (โครงการ TEP-TEPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08.11.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
02.11.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง
01.11.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง
01.11.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเตาอบแบบ Muffle furnace ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
19.10.2561 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง